Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti 3 metų darbo patirtį personalo valdymo, vadybos ar darbo teisės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Valstybės kontrolės veiklą; teisės aktų rengimą; asmens duomenų apsaugą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, darbuotojų mokymą, dokumentų rengimą;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • būtina stipri lyderystės kompetencija, gebėjimas suburti, motyvuoti ir ugdyti darbuotojus, organizuoti ir koordinuoti padalinio veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • atsižvelgdamas į Valstybės kontrolės strateginius tikslus ir uždavinius, padeda institucijos vadovams formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo ir ugdymo politiką ir strategiją, siekdamas užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių panaudojimą;
 • siekdamas, kad skyriui pavesti uždaviniai būtų tinkamai įgyvendinami, organizuoja skyriaus darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja skyriaus žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • analizuoja personalo valdymo ir ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo ir rizikų valdymo;
 • kartu su kitais padaliniais atlieka šių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl šių padalinių veiklos organizavimo tobulinimo; dėl organizacinės struktūros formavimo, personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • analizuoja personalo sudėtį, kvalifikaciją, poreikį ir kaitą, rengia veiklos ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia informaciją Valstybės kontrolės vadovams ir kitoms institucijoms;
 • dalyvauja kuriant ir padeda Valstybės kontrolės vadovams įgyvendinti darbuotojų paieškos ir atrankos, įtraukimo (adaptavimo ir integravimo) į darbą, vertinimo, karjeros, motyvavimo, ugdymo ir kitas personalo valdymo sistemas, siekdamas efektyvaus žmogiškųjų išteklių naudojimo ir plėtros;
 • padeda Valstybės kontrolės vadovybei formuoti personalo mokymo prioritetus, organizuoja mokymo planų sudarymą ir įgyvendinimą;
 • teikia siūlymus Valstybės kontrolės vadovybei dėl organizacinės kultūros gerinimo;
 • rengia vidaus administracinių ir kitų dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, peržiūri ir vizuoja dokumentus personalo valdymo klausimais;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės padalinių vadovus padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų rengimo, veiklos tobulinimo klausimais;
 • organizuoja personalo administravimą, socialinių garantijų suteikimą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, atstovauja skyriui ir Valstybės kontrolei kitose institucijose;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.