Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Departamento vadovas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Išsilavinimas:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Kompiuterinis raštingumas:
 • geri darbo Microsoft Office programiniu paketu įgūdžiai.
 • Profesinės patirties reikalavimas:
 • ne mažesnė kaip 4 metų darbo patirtis personalo valdymo srityje.
 • Žinios ir įgūdžiai:
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, asmens duomenų apsaugą, gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti padalinio darbą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Kiti reikalavimai:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Pavedus atstovauja institucijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su departamento veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su departamento veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su departamento veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja departamento veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja departamento veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja departamento veiklų vykdymui arba prireikus vykdo departamento veiklas.
 • Vadovauja su departamento veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su departamento veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su departamento veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su departamento veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo departamento žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Formuoja ir įgyvendina personalo valdymo ir ugdymo politiką ir strategiją, formuoja personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymą ir įgyvendinimą.
 • Analizuoja personalo valdymo ir ugdymo procesą, teikia siūlymus dėl jo tobulinimo ir rizikų valdymo.
 • Atlieka pareigybių analizę ir teikia pasiūlymus dėl organizacinės struktūros formavimo, personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo.
 • Teikia siūlymus Valstybės kontrolės vadovams dėl organizacinės kultūros gerinimo.
 • Organizuoja darbuotojų paieškos ir atrankos, įtraukimo (adaptavimo ir integravimo) į darbą, vertinimo, karjeros, motyvavimo, ugdymo ir kitus personalo valdymo procesus.
 • Pasirašo studentų praktinio mokymo sutartis ir savanoriškos praktikos sutartis.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su departamento veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.