Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti vienerių metų darbo patirtį veiklos ar duomenų analizės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais strateginį planavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Valstybės kontrolės veiklą, strateginio planavimo metodus ir procesą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti koordinuoti pavestų užduočių, kurios vykdomos kartu su kitais institucijos struktūriniais padaliniai, įgyvendinimą;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gerai išmanyti ir mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja vykdant atskirų sričių strategijų įgyvendinimo stebėseną, siekiant sudaryti tinkamas prielaidas teisingam Valstybės kontrolės veiklos tikslų ir prioritetų supratimui ir įgyvendinimui;
 • vykdo Veiklos planavimo ir stebėsenos sistemos (toliau – VPSIS) funkcinį administravimą siekiant užtikrinti jos veikimą;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus VIPSIS naudojimo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų veiklos planavimą ir auditų valdymą;
 • atlieka įvairias veiklos analizes reikalingas Valstybės kontrolės ir departamento veiklai tobulinti bei vystyti;
 • analizuoja kitų šalių aukščiausiųjų audito institucijos praktiką strateginio planavimo ir veiklos analizės srityse ir teikia siūlymus Valstybės kontrolės veiklos tobulinimui;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.