Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti 3 metų darbo patirtį valstybinio audito srityje;
 • būti susipažinusiam Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą; strateginio planavimo principus, metodus ir procesą, dokumentų rengimą;
 • išmanyti planavimo ir audito procesą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti rengti ataskaitas, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • analizuoja ir sistemina institucijos veiklos informaciją, rengia motyvuotus siūlymus kylančioms problemoms spręsti;
 • analizuoja auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, audito poveikio vertinimo kaupiamą ir sisteminamą informaciją, rengia motyvuotus siūlymus kylančioms problemoms spręsti, rekomendacijų įgyvendinimo procesui tobulinti;
 • dalyvauja valstybinio audito metodikos ir kokybės užtikrinimo tobulinimo strategijų rengime, valstybinio audito praktikos sklaidoje;
 • dalyvauja departamento kompetencijos sričiai priskiriamuose audito kokybės užtikrinimo etapuose, atlieka išorinę peržiūrą;
 • pagal kompetenciją siūlo audito kokybės pokyčius, siekiant institucijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
 • pagal kompetenciją atstovauja departamentą kitose institucijose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.