Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ar teisės studijų krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį valstybinio audito srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, teisės aktų rengimo tvarką;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, strateginio planavimo principus, metodus ir procesą ir kitą teisinį bei metodologinį reguliavimą, taikytiną viešojo sektoriaus išorės auditui;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • išmanyti valstybės valdymo institucijų ir įstaigų, teisėsaugos institucijų ir teismų sistemą, jų funkcijas;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, priimti strateginius sprendimus;
 • gebėti rengti pranešimus, turėti puikius viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaida įgūdžius; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti užsienio kalbą (vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisinės bazės informacinėmis sistemomis, interneto naršykle);
 • išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus; turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas padėti skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui:
 • analizuoja baigto valstybinio audito rezultatus, rekomendacijų įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus valstybės kontrolieriui valstybinio audito kokybės, poveikio ir sklaidos gerinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją kuria ir palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijomis, taip pat teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir akademine visuomene;
 • dalyvauja tarpinstituciniuose susitikimuose, renginiuose, taip pat tarpžinybinių ir Valstybės kontrolės darbo grupių, komisijų ir pan. veikloje;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, informaciją, reikalingą Valstybės kontrolės veiklos planavimui bei organizavimui;
 • dalyvauja rengiant valstybinio audito strategijas, valstybinio audito programas, metines institucijos veiklos ataskaitas;
 • valstybės kontrolieriui pavedus rengia arba dalyvauja rengiant informaciją apie Valstybės kontrolės veiklą;
 • valstybės kontrolieriui pavedus dalyvauja rengiant ir / ar peržiūrint valstybinio audito ataskaitų ir kitų institucijos veiklos rezultatų projektus, pagal poreikį teikia siūlymus valstybinio audito rezultatų sisteminiams apibendrinimams;
 • valstybės kontrolieriui pavedus dalyvauja rengiant atsakymus strateginiais institucijos veiklos klausimais Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • identifikuoja valstybinio audito problemas ir, bendradarbiaudamas su kitais struktūriniais padaliniais, teikia pasiūlymus valstybinio audito ir su juo susijusiems procesams tobulinti;
 • dalyvauja Valstybės kontrolės vadovybės pasitarimuose, taip pat kituose Valstybės kontrolės rengiamuose pasitarimuose, kuriuose aptariami vyriausiojo patarėjo kompetencijai priskirti klausimai;
 • pagal kompetenciją analizuoja informaciją tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumo bei rezultatyvumo klausimais ir teikia pasiūlymus valstybės kontrolieriui;
 • priskirtoje veiklos srityje konsultuoja valstybės kontrolierių teisėkūros ir teisės taikymo klausimais, valstybės kontrolieriaus pavedimu rengia teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais; dalyvauja komisijų, komitetų veikloje, siekiant įgyvendinti institucijos tikslus ir uždavinius;
 • pagal kompetenciją dalyvauja plėtojant Valstybės kontrolės bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti strateginiai Valstybės kontrolės tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.