Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą verslo ir viešosios vadybos studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti trejų metų darbo patirtį audito srityje;
 • išmanyti ir mokėti taikyti savo veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus, dokumentus, susijusius su vidaus audito sritimi, valstybės tarnyba;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
 • gebėti sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • būti susipažinusiam su vidaus audito profesinės praktikos standartais;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • žinoti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas efektyvaus skyriaus darbo, planuoja skyriaus veiklą, organizuoja darbą, sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus atsižvelgiant į atliktą Valstybės kontrolės rizikos vertinimo analizę ir juos suderina su valstybės kontrolieriumi;
 • atstovauja Valstybės kontrolei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;
 • atlieka Valstybės kontrolės ir jos padalinių vidaus auditą, tikrinant ir vertinant:
 • teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą, informacinių sistemų projektus;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, administravimą ir panaudojimą;
 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Valstybės kontrolės veiklą ir vidaus kontrolę;
 • vykdo vidaus audito pažangos stebėjimą, siekiant užtikrinti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;
 • siekdamas laiku gauti informaciją, reikalingą nustatytoms funkcijoms vykdyti, stebėtojo teisėmis dalyvauja Valstybės kontrolės organizuojamuose pasitarimuose;
 • siekdamas vieningos praktikos ir profesinio tobulėjimo, palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
 • prireikus analizuoja institucijos veiklos trūkumus, dėl kurių buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo valstybės kontrolieriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • siekdamas sumažinti korupcijos tikimybę institucijoje, atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • rengia skyriaus veiklos ataskaitą, užtikrindamas, kad valstybės kontrolierius gautų informaciją apie skyriaus veiklą;
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, organizuoja ir prireikus tvarko skyriaus raštvedybą bei nustatyta tvarka perduoda dokumentus į archyvą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus pavedimus, susijusius su vidaus auditu.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.