Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį personalo valdymo ar administravimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Valstybės kontrolės veiklą; asmens duomenų apsaugą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, dokumentų rengimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas padėti Valstybės kontrolės vadovybei efektyviai valdyti personalą:
 • įgyvendina personalo valdymo ir ugdymo politiką naujų darbuotojų įtraukimo (adaptavimo ir integravimo) srityje, organizuoja naujų darbuotojų įtraukimo į darbą procesą:
 • rengia naujų darbuotojų įtraukimo į darbą programas;
 • padeda padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą;
 • organizuoja įvadinius mokymus ir priesaikas naujiems darbuotojams;
 • atlieka naujų darbuotojų įsitraukimo analizę;
 • atlieka priskirtų administruoti padalinių personalo sudėties analizę, pagal kompetenciją teikia duomenis rengiamoms ataskaitoms;
 • vykdo priskirtų padalinių personalo administravimą (rengia personalo administravimui reikalingus dokumentus, supažindina su jais darbuotojus), pagal kompetenciją nustatyta tvarka pateikia personalo duomenis ir informaciją;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus personalo valdymo ir administravimo klausimais;
 • pagal kompetenciją ir priskirtus administruoti padalinius vykdo asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; administruoja Valstybės kontrolės personalo duomenų bazę; nustatyta tvarka rengia ir pasirašo socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje;
 • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, konsultuoja darbuotojus šiais klausimais, rengia reikalingus dokumentus;
 • jeigu yra paskirtas, padeda valstybės kontrolieriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, primininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl veiklos ir personalo valdymo proceso tobulinimo;
 • formuoja ir tvarko priskirtų padalinių darbuotojų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
 • organizuoja studentų ir savanoriškas praktikas Valstybės kontrolėje;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.