Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį personalo valdymo ar administravimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Valstybės kontrolės veiklą; asmens duomenų apsaugą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, dokumentų rengimą;
 • žinoti darbuotojų motyvavimo sistemas, taikomas motyvavimo, skatinimo ir kompetencijos ugdymo priemones;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas padėti vadovams valdyti personalą ir formuoti organizacinę kultūrą:
 • dalyvauja formuojant darbuotojų motyvacijos ir ugdymo politiką;
 • organizuoja bei įgyvendina darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo procesą;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant darbuotojų kompetencijos sistemą;
 • vykdo priskirtų padalinių personalo administravimą (rengia personalo administravimui reikalingus dokumentus, supažindina su jais darbuotojus), pagal kompetenciją nustatyta tvarka pateikia personalo duomenis ir informaciją;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus personalo valdymo ir administravimo klausimais;
 • pagal kompetenciją ir priskirtus administruoti padalinius vykdo asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; administruoja Valstybės kontrolės personalo duomenų bazę; nustatyta tvarka rengia ir pasirašo socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje;
 • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, konsultuoja darbuotojus šiais klausimais, rengia reikalingus dokumentus;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl veiklos ir personalo valdymo ir ugdymo proceso tobulinimo;
 • nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.