Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • );
 • turėti trejų metų darbo patirtį valstybinio audito srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais audito atlikimą;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • žinoti kompiuterizuotos audito valdymo ir dokumentavimo sistemos bei kompiuterizuotų audito priemonių naudojimo specifiką;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti įvertinti atlikto audito kokybę, analizuoti ir teikti išvadas;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, audito metodiką ir mokymo medžiagą; turėti gerus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, Valstybės kontrolės informacinėmis sistemomis;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas, kad skyriui pavesti uždaviniai būtų tinkamai įgyvendinami, organizuoja skyriaus darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja skyriaus žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • organizuoja ir įgyvendina valstybinio audito metodikos ir kokybės užtikrinimo tobulinimo strategiją, metodinės medžiagos rengimą, naujų audito metodų diegimą, valstybinio audito praktikos sklaidą institucijoje bei teikia institucijos struktūriniams padaliniams audito metodinę pagalbą, teikia išvadas bei siūlymus dėl audito kokybės gerinimo, siekiant institucijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
 • organizuoja valstybinių auditų kokybės užtikrinimo procedūrų atlikimą ir valstybinių auditų kokybės užtikrinimo sistemos vertinimą, rengia valstybinių auditų kokybės užtikrinimo sistemos vertinimo ataskaitą;
 • organizuoja savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
 • analizuoja kitų šalių praktiką, rengia valstybinio audito mokymo medžiagas ir veda mokymus;
 • dalyvauja rengiant metinio Valstybės kontrolės veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos, departamento veiklos metinius planų ir departamento metinės veiklos ataskaitos projektus, tam, kad institucijos vadovybė gautų informaciją apie institucijos ir departamento veiklą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant įvairias veiklos analizes, reikalingas audito procesui ir kitiems Valstybės kontrolės veiklos procesams tobulinti, siekiant, kad institucija įgyvendintų strateginius tikslus ir dirbtų rezultatyviai;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir departamento vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.