Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, baudžiamąją teisę, baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • analizuoja su teisės klausimais susijusią informaciją;
 • rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus;
 • rengia ir teikia su teisės klausimais susijusią informaciją;
 • nagrinėja prašymus, skundus ir kitus dokumentus sudėtingais ir nesudėtingais teisinio vertinimo reikalingais klausimais arba, esant poreikiui, koordinuoja prašymų, skundų ir kitų dokumentų sudėtingais ir nesudėtingais teisinio vertinimo reikalingais klausimais nagrinėjimą, rengia atsakymus arba, esant poreikiui, koordinuoja atsakymų rengimą;
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;
 • atstovauja Valstybės kontrolės interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba, esant poreikiui, koordinuoja atstovavimą Valstybės kontrolės interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
 • vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus;
 • vykdo teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
 • vykdo teisinę ekspertizę;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.