Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį tarptautinių ryšių ar tarptautinių projektų administravimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su aukščiausiųjų audito institucijų veikla;
 • gebėti rinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • gerai išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas, kad skyriui pavesti uždaviniai būtų tinkamai įgyvendinami, organizuoja skyriaus darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja skyriaus žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • organizuoja, koordinuoja ir plėtoja Valstybės kontrolės bendradarbiavimą su užsienio šalių aukščiausiomis audito institucijomis, Europos Audito Rūmais, kitomis tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis;
 • koordinuoja Valstybės kontrolės vadovybės ir kitų darbuotojų komandiruočių į užsienį, vizitų, susitikimų su oficialiomis delegacijomis bei tarptautinių renginių organizavimą;
 • planuoja ir organizuoja oficialių užsienio asmenų vizitus Valstybės kontrolėje, kitus vadovybės susitikimus su užsienio svečiais, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių vizitų ir susitikimų, bei tarptautinių renginių organizavimo;
 • organizuoja medžiagos ir informacijos reikalingos Valstybės kontrolės vadovybės oficialiems vizitams, susitikimams Valstybės kontrolėje ir užsienyje projektų parengimą;
 • pagal poreikį organizuoja informacijos, susijusios su kitų šalių AAI ir tarptautinių organizacijų gerąja veiklos praktika surinkimą ir viešinimą;
 • organizuoja Valstybės kontrolės oficialios korespondencijos, atsakymų į kitų šalių AAI ir tarptautinių organizacijų oficialius paklausimus, parengimą;
 • organizuoja Valstybės kontrolei aktualios medžiagos vertimus, taip pat vertimus Valstybės kontrolės organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose;
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius su Seimu, Vyriausybe, Užsienio reikalų ministerija ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis;
 • teikia pasiūlymus dėl Valstybės kontrolės dalyvavimo ir atstovavimo dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose, bendradarbiavimo tinkluose ir darbo grupėse, koordinuoja šio atstovavimo tęstinumą,
 • inicijuoja ir prireikus vykdo skyriaus kompetencijai priskirtus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, pagal kompetenciją rengia raštus ir įsakymų projektus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės ir departamento vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.