Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą matematikos, informatikos, fizinių ar inžinerijos mokslų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų praktinio darbo su ORACLE / SQL duomenų bazėmis patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų programavimo PHP, ASP, HTML kalbomis patirtį;
 • turėti duomenų bazių ir interneto puslapių programavimo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, apsaugą ir plėtrą, valstybės tarnybą; Valstybės kontrolės veiklą; dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • gebėti apdoroti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • išmanyti pagrindines duomenų bazių valdymo, interneto puslapių programavimo kalbas, jų naudojimo sritis, raidos tendencijas;
 • žinoti audito valdymo ir dokumentavimo programą TeamMate, mokėti ją techniškai administruoti;
 • būti susipažinusiam su kompiuterizuoto audito programomis (IDEA, ACL) ir jų taikymo galimybėmis;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Valstybės kontrolės veiklos strategiją, užtikrina, kad informacinių technologijų plėtra atitiktų institucijos veiklos tikslus;
 • padeda valstybiniams auditoriams atlikti auditus, susijusius su informacinėmis sistemomis, suteikdamas jiems specialiųjų žinių informacinių technologijų srityje;
 • pagal Valstybės kontrolės poreikius diegia, administruoja ir tobulina Valstybės kontrolės informacines sistemas;
 • kuria ir tobulina taikomąsias programas pagal Valstybės kontrolės struktūrinių padalinių poreikius;
 • techniškai administruoja Valstybės kontrolės interneto svetainę, kad bet kuriuo metu būtų galima prisijungti prie jos ir gauti joje esančią informaciją;
 • prireikus administruoja Valstybės kontrolės kompiuterinį tinklą, informacinę sistemą, elektroninio pašto, interneto ir intraneto sistemas, informacijos mainų sistemą Microsoft Exchange, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas naudojimasis kompiuterinio tinklo paslaugomis ir informacijos judėjimas;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus bendraisiais kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais, suteikdamas galimybę jiems efektyviai naudoti kompiuterinę ir programinę įrangą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.