Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti 4 metų teisinio darbo patirtį ir 4 metų patirtį teisės aktų, reglamentuojančių Valstybės kontrolės veiklą, valstybinį auditą ir viešąjį administravimą, taikymo srityje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, reikalavimus;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, valstybinį auditą, viešojo intereso apsaugą ir gynimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, civilinį procesą ir administracinių bylų teiseną, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos analizę arba, esant poreikiui, analizuoja su teisės klausimais susijusią informaciją;
 • koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba, esant poreikiui, rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus;
 • koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba, esant poreikiui, rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją;
 • koordinuoja prašymų, skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisinio vertinimo reikalingais klausimais nagrinėjimą ir atsakymų rengimą, arba, esant poreikiui, nagrinėja prašymus, skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisinio vertinimo reikalingais klausimais , rengia atsakymus;
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;
 • koordinuoja atstovavimą Valstybės kontrolės interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir susijusių dokumentų rengimą arba, esant poreikiui, atstovauja Valstybės kontrolės interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus;
 • koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą ir teisinių išvadų rengimą arba, esant poreikiui, vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus;
 • koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą, analizę ir vertinimą arba, esant poreikiui, vykdo teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną;
 • koordinuoja teisinės ekspertizės vykdymą arba, esant poreikiui, vykdo teisinę ekspertizę;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.