Į pradžią
Departamento direktorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laispnis);
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų finansinių ir materialinių išteklių valdymo ar ūkinės veiklos organizavimo darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turėti viešųjų pirkimų organizavimo ar vykdymo darbo patirties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, darbų saugą ir sveikatos apsaugą, dokumentų rengimą ir tvarkymą, viešosios informacijos gavimą ir pateikimą, informacinių technologijų klausimus;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti departamento darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti departamento uždavinių įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą:
 • organizuoja departamento darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja departamento žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus su departamento ir Valstybės kontrolės veikla susijusiais klausimais;
 • užtikrindamas efektyvų Valstybės kontrolės informacinių išteklių valdymą:
 • organizuoja ir dalyvauja formuojant Valstybės kontrolės informacinių išteklių valdymo politiką;
 • koordinuoja Valstybės kontrolės dokumentų valdymo organizavimą, informacinių išteklių ir bylų archyvavimą;
 • koordinuoja įslaptintos informacijos administravimą ir apsaugą, asmens duomenų apsaugą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo administravimą;
 • užtikrindamas tinkamą Valstybės kontrolės ir jos darbuotojų aprūpinimą turtu ir kitais materialiniais ištekliais ir paslaugomis, analizuoja reikalingo įsigyti turto, kitų materialinių išteklių ir paslaugų poreikį, koordinuoja jų įsigijimą, šių išteklių paskirstymą ir kontrolę;
 • koordinuoja su departamento veiklos klausimais susijusių dokumentų rengimą, prireikus rengia dokumentų projektus;
 • užtikrindamas viešųjų pirkimų teisėtumą ir atitiktį pagrindiniams pirkimų principams, koordinuoja Valstybės kontrolės atliekamus viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus;
 • organizuoja Valstybės kontrolės valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto, komunikacinių ir inžinerinių sistemų įrenginių, organizacinės technikos, kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos priežiūrą, apskaitą ir administravimą;
 • organizuoja Valstybės kontrolės informacinių technologijų veikimą, plėtrą ir saugą, užtikrindamas efektyvų ir nenutrūkstamą informacinių technologijų veikimą;
 • siekdamas, kad Valstybės kontrolės darbuotojams būtų sudarytos tinkamos, saugios ir sveikos darbo sąlygos, kontroliuoja, kaip institucijoje taikomos saugos ir sveikatos prevencinės priemonės ir kaip laikomasi šios srities teisės aktų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją analizuoja užsienio patirtį, dalyvauja komisijų, komitetų veikloje, atstovauja Valstybės kontrolei Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, siekiant įgyvendinti institucijos tikslus ir uždavinius;
 • vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.