Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų teisinio, ekonominio ar administracinio darbo patirtį; turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį turto ar materialinių išteklių valdymo ar viešųjų pirkimų organizavimo srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir darbų saugą; Valstybės kontrolės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, dokumentų rengimą;
 • gebėti sisteminti duomenis, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, Valstybės kontrolės informacinėmis sistemomis;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą:
 • organizuoja skyriaus darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja skyriaus žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus su skyriaus ir Valstybės kontrolės veikla susijusiais klausimais;
 • organizuoja ir dalyvauja rengiant vidaus administracinių teisės aktų, institucijos raštų ir kitų su skyriaus veiklos klausimais susijusių dokumentų rengimą, prireikus rengia įsakymų, administracinių teisės aktų, institucijos raštų, kitų su skyriaus veiklos klausimais susijusių dokumentų projektus;
 • organizuoja Valstybės kontrolės teisėtai valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo ir kito ilgalaikio turto, pastatų statinių ir trumpalaikio turto priežiūrą, naudojimą, teikia pasiūlymus dėl jo naudojimo, nurašymo ar likvidavimo departamento direktoriui;
 • pagal skyriaus kompetenciją planuoja Valstybės kontrolei reikalingo turto, kitų materialinių išteklių ir paslaugų įsigijimą;
 • koordinuoja Valstybės kontrolės struktūrinių padalinių ir pirkimo organizatorių veiklą, planuojant ir atliekant viešuosius pirkimus;
 • organizuoja, rengia, derina ir vertina Valstybės kontrolės sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir pretenzijų dėl viešųjų pirkimų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo projektus;
 • organizuoja skyriaus kompetencijai priskirto turto apskaitą;
 • organizuoja ir koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą;
 • organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, kontroliuoja skyriaus iniciatyva sudarytų pirkimo sutarčių vykdymą;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, viešųjų pirkimų klausimais;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje, kai svarstomi su priskirta veikla susiję klausimai;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.