Į pradžią
Vyriausiasis valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti trejų metų darbo patirtį ekonomikos, finansų, audito, teisės ar vadybos srityse, iš kurių būtina 2 metų darbo patirtis valstybinio audito srityje; iš jų būtinas vadovavimas bent vienam valstybiniam auditui;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamų subjektų veiklą;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti rengti pranešimus ir ataskaitas; turėti gerus viešo kalbėjimo įgūdžius, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir grupės darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti departamento tikslų įgyvendinimą:
 • dalyvauja organizuojant departamento darbą jo kompetencijai pavestose srityse;
 • dalyvauja sudarant metinį institucijos veiklos planą jo kompetencijai pavestose srityse;
 • kartu su audito grupe arba savarankiškai nustatyta tvarka atlieka valstybinį auditą, užtikrindamas, kad rezultatai būtų pasiekti laiku ir kokybiškai;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl departamento ir institucijos veiklos tobulinimo;
 • siekdamas užtikrinti valstybinio audito kokybę:
 • nustatyta tvarka dalyvauja valstybinio audito priežiūros procese;
 • peržiūri ir teikia pastabas dėl rengiamos valstybinio audito ataskaitos;
 • siekdamas valstybinio audito poveikio:
 • dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų stebėseną;
 • analizuoja valstybinio audito rezultatus ir teikia siūlymus dėl valstybinį auditą, apskaitą ir atlikto valstybinio audito srities teisės aktų tobulinimo;
 • siekdamas valstybinio audito sklaidos:
 • rengia atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus ir juos pristato Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, konferencijose, pagal kompetenciją Valstybės kontrolei;
 • analizuoja gerąją praktiką, rengia mokymų medžiagas, pristatymus, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.