Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti trejų metų teisinio darbo patirtį;
 • turėti darbo patirties viešųjų pirkimų organizavimo ar vykdymo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Valstybės kontrolės veiklą, Civilinio proceso ir Civiliniu kodeksais, Administracinių bylų teisenos įstatymu, dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • rengia ir dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančių Valstybės kontrolės teisės aktų projektus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus, viešųjų pirkimų skelbimus, Valstybės kontrolės vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • rengia Valstybės kontrolės sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir pretenzijų dėl viešųjų pirkimų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo projektus, teikia dėl jų išvadas, siekdamas, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;
 • skelbia informaciją apie Valstybės kontrolės atliekamus viešuosius pirkimus Valstybės kontrolės interneto svetainėje, apie Valstybės kontrolės sudarytas viešųjų pirkimų sutartis bei jų pakeitimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus, rengia metodinę ir informacinę medžiagą, viešųjų pirkimų klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • prireikus atstovauja Valstybės kontrolei teismuose, kitose institucijose įstaigose ar organizacijose, viešųjų pirkimų klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus departamento direktoriui ir/ar skyriaus vedėjui;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento vadovų ir/ar skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.