Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą matematikos, informatikos, fizinių ar inžinerijos mokslų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • labai gerai išmanyti kompiuterinę ir programinę įrangą;
 • būti susipažinusiam su kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitos pagrindais, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, apsaugą ir plėtrą, valstybės tarnybą; Valstybės kontrolės veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint ir Microsoft FrontPage programomis, interneto naršyklėmis);
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • rengia Valstybės kontrolės informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančius dokumentus ir užtikrina jų vykdymą;
 • rengia ir teikia Valstybės kontrolės vadovybei informaciją su kibernetinės saugos ir asmens duomenų apsaugos dokumentų valdymu ir administravimu susijusiais klausimais;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Valstybės kontrolės veiklos strategiją, užtikrina, kad informacinių technologijų plėtra atitiktų institucijos veiklos tikslus;
 • rengia administracinių teisės aktų, institucijos raštų, kitų su skyriaus veiklos klausimais susijusių dokumentų projektus;
 • teikia operatyvią pagalbą Valstybės kontrolės darbuotojams informacinių technologijų naudojimo srityje, prireikus prižiūri programinį Valstybės kontrolės informacinių technologijų veikimą ir užtikrina saugą, instaliuoja Valstybės kontrolės darbuotojams programinę įrangą, užtikrindamas, kad jie galėtų efektyviai naudoti kompiuterinę ir programinę įrangą;
 • analizuoja Valstybės kontrolės darbuotojų darbo su kompiuterine įranga įgūdžius, sistemina šiuos duomenis ir teikia pasiūlymus dėl mokymų poreikio informacinių technologijų srityje, siekdamas, kad Valstybės kontrolės darbuotojų darbo su kompiuterine ir programine įranga žinios būtų sistemingai ugdomos;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo informaciją, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl kompiuterinių išteklių panaudojimo tobulinimo, kad kompiuterinė ir programinė įranga atitiktų darbuotojų poreikius;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus bendraisiais kompiuterinės ir programinės įrangos, vaizdo, garso ir konferencinės įrangos naudojimo klausimais, rengia įrangos naudojimo aprašymus ir skelbia juos Valstybės kontrolės vidaus tinklalapyje (intranete), kad kompiuterinė, programinė, vaizdo, garso ir konferencinė įranga būtų tinkamai naudojama;
 • pagal kompetenciją vykdo skyriui priskirtus kompiuterinės, telekomunikacinės, programinės įrangos, eksploatacinių medžiagų ir programavimo darbų viešuosius pirkimus, kad laiku būtų atnaujinta Valstybės kontrolės informacinė ir telekomunikacinė infrastruktūra;
 • organizuoja kompiuterinės, telekomunikacinės technikos ir programinės įrangos, eksploatacinių medžiagų apskaitą, analizuoja šių išteklių naudojimo efektyvumą ir tikslingumą, užtikrindamas, kad šie ištekliai būtų naudojami taupiai ir racionaliai;
 • vykdo kitus vadovybės, departamento ir skyriaus vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.