Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) išsilavinimą;
 • turėti trejų metų darbo patirtį komunikacijos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą; Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančiais teisės aktais;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 • gerai išmanyti tarnybinį protokolą; turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • formuoja Valstybės kontrolės ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos politiką, organizuoja jos įgyvendinimą;
 • rengia skyriaus veiklos planus, organizuoja jų įgyvendinimą ir už tai atsiskaito nustatyta tvarka;
 • užtikrindamas, kad visuomenei būtų operatyviai teikiama aktuali informacija apie Valstybės kontrolės atliekamus auditus ir veiklą:
 • organizuoja informacijos apie atliekamus auditus, Valstybės kontrolės veiklą surinkimą iš kitų institucijos struktūrinių padalinių, jos apibendrinimą ir pateikimą žiniasklaidos ir kitų visuomenės grupių atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie turi teisę ją gauti;
 • organizuoja auditų, išvadų ir kitos informacijos apie Valstybės kontrolės veiklą viešinimo aptarimus su vadovybe ir darbuotojais, teikia siūlymus dėl viešinimo formų ir būdų;
 • koordinuoja informacijos pateikimą Valstybės kontrolės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, teikia pasiūlymus dėl juose esančios informacijos aktualumo, svetainių atnaujinimo, koordinuoja informacijos pateikimą institucijos internete, teikia siūlymus vadovybei dėl interneto svetainės tobulinimo ir informacijos atnaujinimo;
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės veiklos pristatymus Seime; prireikus teikia informaciją Seimo komitetų, frakcijų posėdžiuose, kai juose svarstomi su institucijos veikla susiję klausimai;
 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja audituojamų subjektų ir visuomenės nuomonių tyrimus, analizuoja gautą informaciją ir pateikia apibendrinimus ir siūlymus;
 • siekdamas užtikrinti, kad Valstybės kontrolės darbuotojams operatyviai būtų teikiama aktuali informacija:
 • koordinuoja informacijos pateikimą institucijos intraneto svetainėje, teikia siūlymus dėl informacijos atnaujinimo;
 • dalyvauja organizuojant žiniasklaidos monitoringo informacijos pateikimą institucijos darbuotojams;
 • koordinuoja oficialiuose informacijos šaltiniuose ir žiniasklaidoje skelbiamą bei iš kitų šaltinių gaunamos informacijos, susijusios su Valstybės kontrolės veikla, valstybinio audito subjektais ir kitomis aktualiomis temomis, pateikimą institucijos darbuotojams pagal kompetenciją;
 • analizuoja aktualiausias viešojoje erdvėje skelbiamas šalies politines, ekonomines, socialines ir Valstybės kontrolės veiklos naujienas, rengia jų santraukas ir pristato arba organizuoja pristatymą institucijos vadovybei ir darbuotojams;
 • rengia Valstybės kontrolės vidaus teisės aktų, reguliuojančių informacijos gavimą, naudojimą ir skleidimą, projektus;
 • siekdamas gerinti Valstybės kontrolės įvaizdį:
 • koordinuoja valstybės kontrolieriaus ir kitų institucijos atstovų komentarus žiniasklaidai;
 • teikia siūlymus vadovybei dėl Valstybės kontrolės įvaizdžio gerinimo visuomenėje, dėl Valstybės kontrolės ir įvairių visuomenės grupių bendradarbiavimo;
 • koordinuoja Valstybės kontrolės informacinių leidinių apie institucijos veiklą parengimą, kartu su kitais padaliniais rengia informaciją šiems leidiniams;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) rengia Valstybės kontrolės vadovų viešųjų kalbų, straipsnių, pranešimų projektus;
 • dalyvauja organizuojant visuomenei skirtus viešuosius renginius, institucijos pristatymus, spaudos konferencijas, televizijos, radijo laidų apie Valstybės kontrolės veiklą kūrimą; konsultuoja institucijos atstovus dėl atsakymų į visuomenės informavimo priemonių atstovų klausimus;
 • palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonėmis ir jų atstovais, teikia jiems informaciją apie institucijos veiklą;
 • siekdamas stiprinti institucijos darbuotojų bendradarbiavimą ir kurti motyvuojančią aplinką darbuotojams:
 • koordinuoja institucijos renginių ir darbuotojų sveikinimų organizavimą;
 • teikia siūlymus vadovybei dėl vidinės komunikacijos gerinimo institucijoje ir bendradarbiavimo tarp skirtingų institucijos padalinių gerinimo;
 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja darbuotojų nuomonių tyrimus, analizuoja gautą informaciją, pateikia apibendrinimus ir siūlymus;
 • siekdamas kelti institucijos darbuotojų kompetenciją ryšių su visuomene srityje, inicijuoja institucijos darbuotojų mokymus, susijusius su viešosios informacijos teikimo įgūdžių formavimu, konsultuoja darbuotojus ryšių su visuomene klausimais;
 • nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ar nuobaudų skyrimo, siekiant užtikrinti tinkamą jų veiklos kokybę ir motyvaciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, komitetų veikloje, atstovauja Valstybės kontrolei Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, siekiant įgyvendinti institucijos tikslus ir uždavinius;
 • organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus; kontroliuoja skyriaus iniciatyva Valstybės kontrolės sudarytų sutarčių vykdymą;
 • koordinuoja Valstybės kontrolės įvykių, renginių fotografavimą ir filmavimą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio institucijos vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.