Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos mokslų srities išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbų ir gaisrinės saugos organizavimo darbo patirties;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, darbuotojų saugą ir sveikatą, nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarką, gaisrinę saugą, inventorizacijų atlikimą, dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti darbų saugos pažymėjimą;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • instruktuoja Valstybės kontrolės darbuotojus darbuotojų darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais, kontroliuoja darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Valstybės kontrolėje, organizuoja ir atlieka Valstybės kontrolės darbuotų mokymus darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei elektrosaugos klausimais;
 • sudaro darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašus, organizuoja jų sveikatos patikrinimus, analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų (priimant į darbą ir periodiškai) išvadas ir rekomendacijas bei organizuoja nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą;
 • prireikus organizuoja profesinės rizikos vertinimą Valstybės kontrolėje;
 • organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių parengimą, pagal kompetenciją registruoja ir tiria nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei incidentų aplinkybes ir priežastis, siūlo prevencines priemones jiems išvengti;
 • konsultuoja darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • tvarko skyriaus kompetencijai priskirtų neterminuotų sutarčių apskaitą, sistemina informaciją apie šias sutartis ir jų vykdymą bei teikti informaciją apie sutarčių vykdymą atsakingiems asmenims ir skyriaus vedėjui;
 • pagal kompetenciją atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus;
 • tvarko skyriaus gaunamus, siunčiamus raštus, skyriaus archyvines bylas ir perduoda jas į Valstybės kontrolės archyvą;
 • rūpinasi aplinkos ir Valstybės kontrolės pastatų ir patalpų Vilniuje priežiūra ir tvarkymu;
 • veda skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą;
 • tvarko jo kompetencijai priskirtas viešųjų pirkimų sutartis, tikrina pagal šias sutartis gautų prekių rūšį (modelį), kiekį bei pasirašo prekių, paslaugų ar darbų perdavimo–priėmimo bei kitus aktus ir apmokėjimo sąskaitas;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.