Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį komunikacijos srityje;
 • mokėti fotografuoti ir filmuoti;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą; Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point programomis, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos politiką;
 • dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir pagal kompetenciją juos įgyvendina;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl bendradarbiavimo ryšių institucijos viduje gerinimo;
 • užtikrindamas, kad įvairioms visuomenės grupėms ir Valstybės kontrolės darbuotojams būtų operatyviai teikiama aktuali informacija:
 • administruoja Valstybės kontrolės interneto ir intraneto svetainę, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir informacijos atnaujinimo;
 • renka informaciją, rengia ir tvarko intraneto svetainėje Valstybės kontrolės metraštį, siekdamas, kad svarbiausi institucijos įvykiai būtų užfiksuoti;
 • renka informaciją iš kitų institucijos struktūrinių padalinių apie Valstybės kontrolės renginius, rengia anonsinę informaciją apie vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimus, posėdžius, komandiruotes ir pan. ir skelbia ją internete ir intranete;
 • administruoja Valstybės kontrolės paminėjimų žiniasklaidoje, Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose ir Valstybės kontrolės atliktų auditų paminėjimo žiniasklaidoje registrus, analizuoja, sistemina minėtą statistinę informaciją ir skelbia ją intranete;
 • konsultuoja institucijos darbuotojus ir kuria individualius informacijos viešojoje erdvėje stebėsenos filtrus (www.station.lt sistemoje) pagal poreikius darbuotojų savarankiškai informacijos stebėsenai;
 • dalyvauja organizuojant institucijos darbuotojams skirtus renginius, svarbių datų minėjimus, maketuoja padėkas ir sveikinimus, institucijos pristatymus ir kita;
 • dalyvauja kuriant Valstybės kontrolės vizualinių viešinimo priemonių ir informacinių leidinių maketus;
 • fotografuoja institucijoje vykstančius renginius; tvarko fotografijų archyvą, prireikus teikia informaciją žiniasklaidai;
 • filmuoja ir / ar iš esamos vaizdo medžiagos montuoja ir skelbia viešojoje erdvėje institucijos atstovų vaizdo komentarus, pranešimus, kaupia, saugo ir tvarko vaizdo informaciją, prireikus teikia informaciją žiniasklaidai;
 • dalyvauja rengiant skyriaus ataskaitas ir pagal kompetenciją teikia joms parengti reikalingą informaciją;
 • skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, jiems nesant;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.