Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį tarptautinių ryšių ar renginių organizavimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su aukščiausiųjų audito institucijų veikla;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 • gerai išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • organizuoja Valstybės kontrolės tarptautinius renginius, informacijos apie Valstybės kontrolės bendradarbiavimo su kitų šalių aukščiausiosiomis audito institucijomis (toliau – AAI), tarptautinėmis organizacijomis ir kitų tarptautinių projektų parengimą sklaidą; užmezga, palaiko ir plėtoja dvišalius ir daugiašalius ryšius su kitų šalių AAI, Europos Audito Rūmais ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • planuoja ir organizuoja Valstybės kontrolės vadovybės darbo vizitus užsienyje ir oficialių užsienio asmenų vizitus Valstybės kontrolėje, kitus vadovybės susitikimus su užsienio svečiais, teikia pasiūlymus dėl oficialių ir darbo vizitų ir susitikimų bei tarptautinių renginių organizavimo;
 • rengia medžiagą ir informaciją, reikalingą Valstybės kontrolės vadovybės oficialiems vizitams, susitikimams Valstybės kontrolėje ir užsienyje, organizuoja Valstybės kontrolės vykdomų tarptautinių renginių medžiagos rengimą ir derinimą;
 • pagal kompetenciją renka ir analizuoja informaciją, susijusią su kitų šalių AAI ir tarptautinių organizacijų gerąja veiklos praktika, ją apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl jos panaudojimo Valstybės kontrolės veikloje;
 • teikia informaciją Valstybės kontrolės intranete apie Valstybės kontrolės tarptautinį bendradarbiavimą, teikia siūlymus dėl informacijos aktualumo ir atnaujinimo;
 • skyriaus vedėjui pavedus palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis;
 • teikia pasiūlymus dėl Valstybės kontrolės dalyvavimo ir atstovavimo dvišaliuose ir daugiašaliuose formatuose;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus, koordinuoja ir tvarko Valstybės kontrolės darbuotojų komandiruotes į užsienį;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitas bei teikia joms parengti reikalingą informaciją;
 • organizuoja ir vykdo jo kompetencijai priskirtus viešuosius pirkimus;
 • vykdo kitus su departamento ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus bei nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.