Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą arba koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų (referento, administratoriaus, sekretoriaus, dokumentų, korespondencijos, informacijos tvarkymo) profesinę darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point Outlook programomis, interneto naršyklėmis, institucijoje įdiegtu dokumentų valdymo posistemiu (toliau – DVS), teisinės bazės informacine sistema) ir organizacinėmis techninėmis priemonėmis (spausdintuvais, kopijavimo, nuskaitymo aparatais ir kt.);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą,
 • gerai išmanyti tarnybinį protokolą;
 • mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti protokolus;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
 • teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • tvarko rengia Valstybės kontrolės vadovybės (toliau – vadovybė) gaunamus ir siunčiamus dokumentus, paskirsto juos adresatams, prireikus juos kopijuoja ir įriša;
 • derina ir rengia vadovybės darbotvarkes, pagal jas vykdo numatytus darbus ir pavedimus, padeda vadovybei pasirengti planuojamiems susitikimams;
 • organizuoja Valstybės kontrolės tarybos (toliau – Taryba) ir Atstovų sueigos darbą, pagal Tarybos nuostatus atlieka Valstybės kontrolės tarybos sekretoriaus funkcijas;
 • vykdo Taryboje svarstytų klausimų ir priimtų nutarimų (jei yra numatytas vykdymo terminas) kontrolę;
 • kaupia ir rengia Tarybos posėdžių ir kitų komisijų, į kurias paskirtas, dokumentus, sutvarko ir perduoda juos vykdytojams ir į Valstybės kontrolės archyvą saugojimui;
 • pagal kompetenciją intraneto svetainėje skelbia aktualią, su Tarybos ir Atstovų sueigos veikla susijusią, informaciją;
 • tvarko vadovybės rengiamus dokumentus DVS, seka informaciją skelbiamą DVS ir supažindina su ja vadovybę;
 • informuoja atitinkamus Valstybės kontrolės darbuotojus apie vadovybės rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus ir organizuoja vadovybės svečių ir lankytojų priėmimus;
 • informuoja vadovybę apie teisės aktų, reguliuojančių dokumentų rengimą ir įforminimą, pasikeitimus ir pagal kompetenciją konsultuoja šiais klausimais;
 • aprūpina vadovybę kanceliarinėmis priemonėmis;
 • veda vadovybės ir kitų priskirtų padalinių darbo laiko apskaitą ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją interesantams;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vadovybės, departamento vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.