Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, statybą ir remontą, turto apskaitą, viešuosius pirkimus, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo, likvidavimo ir perdavimo tvarką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • prižiūri Valstybės kontrolės pastatų, patalpų ir statinių, įrenginius ir inventorių, rūpinasi jų technine būkle;
 • organizuoja Valstybės kontrolės pastatų įrenginių ir inventoriaus gedimų šalinimą, pagal galimybes juos šalina pats, veda gedimų registrą;
 • organizuoja Valstybės kontrolės patalpų, pastatų ir statinių remonto darbus;
 • dalyvauja atliekant Valstybės kontrolės turto inventorizaciją;
 • apskaito jam priskirtas materialines vertybes, nustatyta tvarka jas priima, sandėliuoja ir išduoda Valstybės kontrolės darbuotojams;
 • rengia pasiūlymus dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nereikalingo turto perdavimą kitoms institucijoms;
 • prižiūri naudojamų medžiagų ir gaminių atitikimą galiojančioms normoms ir standartams;
 • prižiūri institucijoje atliekamo remonto darbus, jų kokybę ir atlikimo terminus pagal sutartis, priėmimo aktus, projektinę sąmatinę dokumentaciją, statybos techninius reglamentus;
 • dalyvauja planuojant ir organizuojant Valstybės kontrolei reikalingų materialinių vertybių įsigijimą;
 • vykdo jo kompetencijai priskirtus supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus;
 • tvarko jo kompetencijai priskirtas viešųjų pirkimų sutartis, tikrina pagal šias sutartis gautų prekių rūšį (modelį), kiekį bei pasirašo prekių, paslaugų ar darbų perdavimo–priėmimo bei kitus aktus ir apmokėjimo sąskaitas;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.