Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • turėti vienerių metų darbo (referento, administratoriaus, sekretoriaus, dokumentų, informacijos tvarkymo ir pan.) profesinę darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point Outlook programomis, interneto naršyklėmis, institucijoje įdiegtu dokumentų valdymo posistemiu (toliau – DVS), teisinės bazės informacine sistema) ir organizacinėmis techninėmis priemonėmis (spausdintuvais, kopijavimo, nuskaitymo aparatais ir kt.);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti anglų kalbą A1 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • peržiūri, nustatyta tvarka registruoja, skelbia gaunamus ir vidaus dokumentus DVS ir nukreipia vykdytojams;
 • nustatyta tvarka sujungia dokumentus į ryšius, sudeda į elektronines bylas, suformuoja pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą DVS;
 • tvarko siunčiamus dokumentus, registruoja, nuskaito DVS ir nustatyta tvarka elektroniniu būdu arba paštu siunčia adresatams;
 • tvarko siunčiamą korespondenciją nustatyta tvarka, prireikus nuneša laiškus ar siuntas adresatams, atlieka korespondencijos apskaitą ir įteikimo paiešką;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją interesantams;
 • stebi dokumentų valdymo proceso nustatytus rodiklius ir susistemintą informaciją pateikia skyriaus vedėjui;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus duomenų ir dokumentų rengimo, skelbimo ir naudojimosi jais DVS klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.