Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti vienerių metų darbo patirtį veiklos ar duomenų analizės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais strateginį planavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Valstybės kontrolės veiklą, strateginio planavimo metodus ir procesą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti koordinuoti pavestų užduočių, kurios vykdomos kartu su kitais institucijos struktūriniais padaliniai, įgyvendinimą;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gerai išmanyti ir mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • vykdo atskirų sričių strategijų įgyvendinimo stebėseną, siekiant sudaryti prielaidas tinkamam Valstybės kontrolės veiklos tikslų ir prioritetų įgyvendinimui;
 • atlieka su auditu ir strateginiu planavimu susijusių rezultatų analizes, reikalingas audito kokybei ir poveikiui nustatyti, Valstybės kontrolės veiklai tobulinti;
 • atlieka veiklos analizes, reikalingas Valstybės kontrolės metinei veiklos ataskaitai parengti, Valstybės kontrolės ir departamento veiklai tobulinti;
 • rengia ir teikia su atliktų analizių rezultatais susijusią informaciją Valstybės kontrolės intraneto svetainėje;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.