Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį komunikacijos srityje;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir Valstybės kontrolės veiklą;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gerai išmanyti tarnybinį protokolą; turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Valstybės kontrolės vidinės komunikacijos politiką ir priemones;
 • siekdamas gerinti informacijos sklaidą ir bendradarbiavimą:
 • teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl vidinės komunikacijos institucijoje gerinimo;
 • inicijuoja ir organizuoja institucijos renginius, valstybinių švenčių ir kitų svarbių datų minėjimus, organizuoja ekskursijas darbuotojams ir atlieka kitą švietėjišką veiklą;
 • organizuoja parodas, Valstybės kontrolės darbuotojų susitikimus su įdomiais žmonėmis, ekspertais, lektoriais; teikia siūlymus ir padeda įgyvendinti kitas iniciatyvas vidinei komunikacijai skatinti ir gerinti;
 • rengia anonsinius pranešimus į intranetą apie Valstybės kontrolėje organizuojamus vidinės komunikacijos renginius;
 • rengia Valstybės kontrolės vadovybės sveikinimų tekstų projektus darbuotojų, kitų institucijų ir įstaigų vadovų, įstaigų bei organizacijų jubiliejų ir kitų sukakčių bei valstybinių švenčių progomis; organizuoja sveikinimo atvirukų parengimą, pasirašymą ir jų išsiuntimą laiku;
 • teikia siūlymus dėl suvenyrų, dovanų su Valstybės kontrolės simbolika poreikio, organizuoja jų užsakymus, gamybą ir vykdo nurašymus;
 • organizuoja Valstybės kontrolės vadovybės padėkų ir vardinių dovanų parengimą;
 • tvarko kitų institucijų ir įstaigų vadovų, pirmųjų valstybės asmenų svarbių sukakčių ir gimtadienių registrus, juos nuolat atnaujina ir informaciją apie aktualias kalendorines sukaktis iš anksto teikia skyriaus vedėjui ir Valstybės kontrolės vadovybei;
 • renka archyvinę ir aktualią tekstinę ir vaizdinę medžiagą apie Valstybės kontrolę ir formuoja bei tvarko Valstybės kontrolės metraštį;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir ataskaitas bei pagal kompetenciją teikia joms rengti reikalingą informaciją;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.