Į pradžią
Departamento direktorius (l.e.p.)

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti trejų metų finansinio ir (ar) ekonominio darbo specifiką atitinkančią darbo patirtį;
 • turėti vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį viešajame sektoriuje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimą, taip pat su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ekonominės valdysenos klausimus, su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus biudžeto rengimą, tvirtinimą, vykdymą, vertinimą, kontrolę ir procedūras, Europos Sąjungos reikalų koordinavimą, bei su teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • suprasti makroekonomikos, mikroekonomikos bei ekonominės analizės metodus, išmanyti biudžeto formavimo principus;
 • išmanyti nepriklausomų fiskalinių institucijų darbo principus;
 • išmanyti Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, strateginio planavimo principus, metodus ir procesą;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, turėti puikius viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaida įgūdžius; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti departamento darbą;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų ir (ar) prancūzų kalbą B2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • organizuoja departamento darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja departamento žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • rengia vidaus administracinių ir kitų dokumentų projektus departamento kompetencijai priskirtais klausimais, peržiūri, derina ir vizuoja teisės aktų projektus ir kitus dokumentus biudžeto politikos stebėsenos ir su departamento veikla susijusiais klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl departamento veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja išvadų, pažymų, aprašų, ataskaitų bei atsakymų į raštus, pavedimus ir užklausas rengimą;
 • siekdamas, kad Valstybės kontrolės įstatyme numatytos Seimui teikiamos išvados ir (ar) ataskaitos būtų parengtos laiku ir kokybiškai, organizuoja ir koordinuoja rengimą Valstybės kontrolės išvadų dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo; dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti; dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo; dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas; dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko;
 • priima sprendimus dėl ekspertų pasitelkimo, kad pareigybės aprašymo 5.4 punkte nurodytos išvados būtų parengtos tinkamai;
 • analizuoja kitų valstybių nepriklausomų fiskalinių institucijų gerąją praktiką, tarptautinių organizacijų principus, taikomus nepriklausomų fiskalinių institucijų veiklai, ir taiko šią informaciją teikiant siūlymus departamento darbo gerinimui;
 • nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su departamento funkcijomis ir (ar) pavestomis užduotimis;
 • siekiant įgyvendinti institucijos tikslus ir uždavinius pagal kompetenciją atstovauja ar organizuoja departamento darbuotojų atstovavimą Valstybės kontrolei Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, komisijose, komitetuose ir darbo grupėse; Lietuvos Respublikos institucijose ir įstaigose; užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.