Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir Valstybės kontrolės veiklą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, darbo apmokėjimą, darbuotojų mokymą, viešųjų pirkimų organizavimą, teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, asmens duomenų apsaugą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • rengia teisės aktų, reglamentuojančių Valstybės kontrolės vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą, projektus;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės padalinių vadovus padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų rengimo klausimais;
 • analizuoja darbo teisės ir valstybės tarnybos teisinio reguliavimo pokyčius, teikia konsultacijas darbuotojams šiais klausimais, informuoja skyriaus darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus;
 • siekdamas užtikrinti skyriaus rengiamų dokumentų teisėtumą, derina ir vizuoja skyriaus rengiamus vidaus administracinius teisės aktus, sutartis ir kitus dokumentus;
 • pagal kompetenciją analizuoja teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, rengiamų projektų, sutarčių ir kitų su skyriaus veikla susijusių dokumentų tobulinimo;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą darbo ir poilsio režimą, koordinuoja darbo laiko apskaitą ir kontrolę Valstybės kontrolėje;
 • pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus dokumentus ir teikia išvadas teisės klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl vidaus tvarkos taisyklių laikymosi, darbo drausmės, darbo ir valstybės tarnybos sąlygų Valstybės kontrolėje gerinimo;
 • organizuoja leidimų dirbti kitą darbą suteikimo procesą;
 • skyriaus vedėjui pavedus kontroliuoja, ar skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų;
 • valstybės kontrolieriui pavedus dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, rengia išvadas;
 • prireikus rengia kvalifikacijos tobulinimo viešųjų pirkimų dokumentus, dalyvauja rengiant sutarčių su kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis projektus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis; atstovauja Valstybės kontrolei kitose institucijose ir teismuose;
 • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; konsultuoja darbuotojus šiais klausimais;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.