Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį personalo valdymo ar administravimo srityje ir vienerių metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą ir viešąjį administravimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, darbo apmokėjimą, darbuotojų mokymą, viešųjų pirkimų organizavimą, dokumentų ir teisės aktų rengimą; asmens duomenų apsaugą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • rengia teisės aktų, reglamentuojančių Valstybės kontrolės vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą, projektus;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės padalinių vadovus padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų rengimo klausimais;
 • analizuoja darbo teisės ir valstybės tarnybos teisinio reguliavimo pokyčius, teikia konsultacijas darbuotojams šiais klausimais;
 • siekdamas užtikrinti skyriaus rengiamų dokumentų teisėtumą, derina ir vizuoja skyriaus rengiamus vidaus administracinius teisės aktus, sutartis ir kitus dokumentus;
 • pagal kompetenciją analizuoja teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, rengiamų projektų, sutarčių ir kitų su skyriaus veikla susijusių dokumentų tobulinimo;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą darbo ir poilsio režimą, koordinuoja darbo laiko apskaitą ir kontrolę Valstybės kontrolėje;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais kontroliuoja Valstybės kontrolės vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir valstybės tarnybos sąlygų Valstybės kontrolėje gerinimo;
 • organizuoja leidimų dirbti kitą darbą suteikimo procesą;
 • prireikus vykdo tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūras;
 • prireikus rengia mokymų viešųjų pirkimų dokumentus, dalyvauja rengiant sutarčių su kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis projektus;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis; atstovauja Valstybės kontrolei kitose institucijose ir teismuose;
 • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; konsultuoja darbuotojus šiais klausimais;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.