Į pradžią
Vyresnysis valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti vienerių metų darbo patirtį ekonomikos, finansų, audito, teisės ar vadybos srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamų subjektų veiklą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti rengti ataskaitas ir bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti departamento tikslų įgyvendinimą:
 • dalyvauja sudarant metinį institucijos veiklos planą jo kompetencijai pavestose srityse;
 • kartu su audito grupe ar savarankiškai nustatyta tvarka atlieka valstybinį auditą, užtikrindamas, kad rezultatai būtų pasiekti laiku ir kokybiškai;
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus dėl padalinio ir institucijos veiklos tobulinimo;
 • siekdamas valstybinio audito poveikio:
 • dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų stebėseną;
 • teikia informaciją apie atliktų valstybinių auditų rezultatus;
 • rengia atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir audito grupės vadovo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.