Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą matematikos, informatikos, socialinių ar verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimą, taip pat su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ekonominės valdysenos klausimus, su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus biudžeto rengimą, tvirtinimą, vykdymą, vertinimą ir kontrolę bei teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės išvadas, nustatytas Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme;
 • renka ir sistemina makroekonominius ir fiskalinius duomenis;
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės metines veiklos ataskaitas, departamento veiklos ataskaitas ir pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą joms parengti;
 • dalyvauja atliekant fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi stebėseną;
 • pagal kompetenciją bendrauja su kitomis institucijomis keičiantis informacija ir metodine medžiaga;
 • nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje;
 • dalyvauja organizuojant renginius viešųjų finansų klausimais, rengia jų medžiagą;
 • siekdamas užtikrinti informacijos viešinimą, dalyvauja rengiant spaudos pranešimus ir vizualizuojant informaciją;
 • dalyvauja nagrinėjant ir teikiant išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su departamento funkcijomis ir (ar) pavestomis užduotimis;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu atstovauja departamentui jo kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.