Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį komunikacijos srityje;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą; Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, pranešimus spaudai;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point programomis, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • iš kitų institucijos struktūrinių padalinių renka informaciją apie atliekamus auditus, išvadas ir kitą institucijos veiklą ir rengia pranešimų žiniasklaidai projektus, skelbia juos naujienų agentūrų ELTA ir / ar BNS tinklalapiuose, rengia ir su skyriaus vedėju suderinta forma skelbia informaciją apie institucijos veiklą oficialiose institucijos socialinių tinklų Facebook, LinkedIn, Twitter ir Instagram paskyrose;
 • rengia ir teikia atsakymus į žurnalistų paklausimus; interviu, straipsnių, komentarų apie institucijos veiklą, projektus;
 • padeda organizuoti spaudos konferencijas, Valstybės kontrolės atstovų dalyvavimą televizijos ir radijo laidose ir kituose institucijos veiklos pristatymo renginiuose;
 • teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl bendradarbiavimo su žiniasklaidos atstovais gerinimo ir dėl naujų institucijos veiklos viešinimo formų;
 • organizuoja institucijos struktūrinių padalinių veiklos viešinimo aptarimus;
 • pagal kompetenciją renka informaciją Valstybės kontrolės metinės ataskaitos, Seimui teikiamų išvadų, ataskaitų, vertinimų ir pan. pristatymui Lietuvos Respublikos Seimui;
 • prireikus dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, kai juose svarstomi klausimai, susiję su Valstybės kontrolės veikla;
 • inicijuoja ir / ar rengia institucijos vadovų viešųjų kalbų, pranešimų straipsnių, interviu ir pan. projektus;
 • dalyvauja Valstybės kontrolės organizuojamuose Lietuvoje vykstančiuose tarptautiniuose renginiuose ir su skyriaus vedėju suderinta forma atlieka jų viešinimą: rengia šių renginių pranešimų spaudai projektus;
 • rengia viešojoje erdvėje skelbiamų svarbiausių dienos ekonomikos, politikos ir ūkio naujienų santraukas „Dienos aktualijos“ ir teikia jas el. paštu institucijos darbuotojams;
 • rengia svarbiausių institucijos naujienų naujienlaiškį „AAI naujienos“ ir kartą per mėnesį teikia jį el. paštu institucijos naujienų prenumeratoriams;
 • dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą joms parengti;
 • dalyvauja kuriant informacinius leidinius ir kitas vizualines viešinimo priemones (infografikus, vaizdo filmus ir pan.) apie institucijos veiklą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.