Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, Valstybės kontrolės veiklą ir dokumentų tvarkymą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, įslaptintos informacijos administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimo ir privačių interesų deklaravimo klausimus;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook programomis, interneto naršyklėmis, institucijoje įdiegtu dokumentų valdymo posistemiu, teisinės bazės informacine sistema) ir organizacinėmis techninėmis priemonėmis (spausdintuvais, kopijavimo, nuskaitymo aparatais ir kt.);
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • vykdo Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nurodytas atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo srityje, įslaptintos informacijos administravimo srityje;
 • organizuoja įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Valstybės kontrolė, apskaitą, tvarkymą ir kontrolę, užtikrindamas, kad šios informacijos administravimas būtų vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Įslaptintos informacijos administravimo taisyklių reikalavimų;
 • užtikrina, kad patalpose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ir kuriuose ji saugoma būtų įdiegtos fizinės apsaugos priemonės, rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja kaip nustatytų procedūrų laikomasi;
 • užtikrindamas Valstybės kontrolėje saugų ryšį su audituojamais paslapčių subjektais vykdo Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo darbo vietos ir kriptografinių priemonių administratoriaus pareigas;
 • pagal kompetenciją prižiūri ir kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įgyvendinimą institucijoje, vykdydamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos ir privačių interesų deklaravimo klausimais, rengia su tuo susijusią metodinę ir informacinę medžiagą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir/ar skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.