Į pradžią
Valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamų subjektų veiklą; tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reguliuojančiais teisės aktais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti departamento tikslų įgyvendinimą:
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą valstybinio audito procedūroms atlikti;
 • nustatyta tvarka atlieka valstybinio audito procedūras, užtikrindamas, kad rezultatai būtų pasiekti laiku ir kokybiškai;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl padalinio veiklos tobulinimo;
 • siekdamas valstybinio audito poveikio, dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų stebėseną;
 • siekdamas valstybinio audito sklaidos, teikia informaciją apie atliktų valstybinių auditų rezultatus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir audito grupės vadovo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.