Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip penkerių metų teisinio ir viešųjų pirkimų organizavimo ar vykdymo darbo patirtį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Valstybės kontrolės veiklą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, darbų saugą ir sveikatos apsaugą, dokumentų rengimą ir tvarkymą, viešosios informacijos gavimą ir pateikimą;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti departamento darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja planuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimų paraiškų ir užduočių projektus, viešųjų pirkimų dokumentų (išskyrus technines specifikacijas, kurias pagal kompetenciją rengia kiti struktūriniai padaliniai) projektus;
 • pagal kompetenciją koordinuoja Valstybės kontrolės struktūrinių padalinių ir pirkimo organizatorių veiklą organizuojant ir atliekant viešuosius pirkimus;
 • vertina Valstybės kontrolės sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir juos vizuoja, prireikus rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • vertina pretenzijų dėl viešųjų pirkimų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, projektus, teikia išvadas dėl jų;
 • koordinuoja įsakymų, administracinių teisės aktų, institucijos raštų ir kitų su departamento veiklos klausimais susijusių dokumentų rengimą, prireikus rengia įsakymų, administracinių teisės aktų, institucijos raštų, kitų su departamento veiklos klausimais susijusių dokumentų projektus;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų taikymo klausimais, rengia metodinę ir informacinę medžiagą, departamento veiklai priskirtais klausimais;
 • dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Valstybės kontrolės informacinių išteklių ir informacinių technologijų valdymo politiką;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu atstovauja Valstybės kontrolei teismuose, dalyvauja rengiant ir rengia procesinių ir kitus su atstovavimu susijusių dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus departamento direktoriui;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje, kai svarstomi su priskirta veikla susiję klausimai;
 • pavaduotoja departamento direktorių jo nesant, užtikrindamas departamento veiklos tęstinumą ir departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.