Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį ekonominių procesų analizės ir vertinimo ir/ar ekonometrinių modelių praktinio taikymo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimą, taip pat su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ekonominės valdysenos klausimus, su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus biudžeto rengimą, tvirtinimą, vykdymą, vertinimą ir kontrolę bei teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • gebėti sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti taikyti ekonometrinius metodus ekonominei analizei atlikti;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės išvadas dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo; dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti; dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo; dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas; dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko, užtikrindamas laiku atliekamą ir kokybišką jų parengimą;
 • renka ir sistemina makroekonominius ir fiskalinius duomenis;
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės metines veiklos ataskaitas, departamento veiklos ataskaitas ir pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą joms parengti;
 • dirba su Lietuvos potencialaus bendrojo vidaus produkto vertinimo ekonometriniu modeliu, teikia pasiūlymus modelio vystymui;
 • vykdo einamųjų metų valdžios sektoriaus balanso užduoties pasiekimo stebėseną pagal skirtingus valdžios subsektorius (centrinė valdžia, socialinio draudimo fondai ir vietos valdžia) ir skirtingas pajamų ir išlaidų kategorijas ir teikia ataskaitas departamento direktoriui;
 • apskaičiuoja vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus ir subsektorių pajamų, išlaidų ir balansų rodiklius;
 • nustato valdžios sektoriaus balanso užduoties pasiekimo rizikos veiksnius ir teikia pažymas departamento direktoriui;
 • nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje;
 • dalyvauja organizuojant renginius viešųjų finansų klausimais, rengia jų medžiagą;
 • siekdamas užtikrinti informacijos viešinimą, dalyvauja rengiant spaudos pranešimus ir vizualizuojant informaciją;
 • dalyvauja nagrinėjant ir teikiant išvadas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su departamento funkcijomis ir (ar) pavestomis užduotimis;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu atstovauja departamentui jo kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.