Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti vienerių metų patirtį biudžeto formavimo ir (ar) kontrolės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimą, taip pat su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ekonominės valdysenos klausimus, ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos reikalų koordinavimą, bei teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • suprasti makroekonomikos, mikroekonomikos bei ekonominės analizės metodus, išmanyti biudžeto formavimo principus;
 • išmanyti Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, strateginio planavimo principus, metodus ir procesą;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • rengia Valstybės kontrolės išvadas dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo; struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti; ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo; susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas; Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko, užtikrindamas savalaikį ir kokybišką jų parengimą;
 • analizuoja fiskalinius duomenis, naudoja juos išvadoms rengti;
 • vertina oficialią makroekonominių ir biudžeto prognozių rengimo metodiką, ekonomines prielaidas ir parametrus, kuriais grindžiamos prognozės, lygina su kitų institucijų parengtomis prognozėmis, atlieka ankstesnių prognozių patikimumo vertinimą;
 • atlieka fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi stebėseną;
 • atlieka skaitinių fiskalinėmis taisyklėmis apibrėžtų siektinų rodiklių analizę;
 • vertina biudžeto sistemos ypatumus, atlieka palyginimą su kitų valstybių sistemomis;
 • pagal kompetenciją rengia raštų, įsakymų, kitų administracinių teisės aktų projektus;
 • dalyvauja jo kompetencijai priskirtų viešųjų pirkimų procese;
 • nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje, tvarko departamento bylas;
 • dalyvauja organizuojant renginius, susitikimus su žiniasklaidos atstovais viešųjų finansų klausimais, rengia jų medžiagą;
 • nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su departamento funkcijomis ir (ar) pavestomis užduotimis;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu atstovauja departamento kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.