Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamų subjektų veiklą; valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę; Administracinių nusižengimų, Darbo, Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso, Civilinio proceso ir Civiliniu kodeksais;
 • išmanyti teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus; Administracinių bylų teisenos įstatymą;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teisiniu požiūriu vertina valstybinių auditorių parengus dokumentus;
 • dalyvauja rengiant raštų, išvadų, sprendimų projektus;
 • analizuoja pavestą sritį reguliuojančius teisės aktus, rengia ir teikia departamento vadovams informaciją apie jam pavestos srities teisinį reguliavimą, teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo;
 • nagrinėja Valstybės kontrolėje gautus ir departamento kompetencijai priskirtus asmenų ir institucijų prašymus bei skundus ir rengia atsakymus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.