Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-10-14   Valstybės kontrolė pristatė Seimui išvadą apie valstybės biudžeto 2007 m. įvykdymo apyskaitą
Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė šiandien pristatė Seimui Išvadą apie Vyriausybės pateiktą 2007 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą. Valstybės kontrolės nuomonė apie Apyskaitą yra besąlyginė, nes ji visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, joje nėra reikšmingų iškraipymų.

Valstybės kontrolė atliko 82 proc. 2007 metais panaudotų valstybės biudžeto asignavimų finansinį (teisėtumo) auditą, auditavo 79 valstybės institucijas ir 23 savivaldybes. Sąlyginės ir neigiamos nuomonės dėl finansinių ataskaitų buvo pareikštos dėl beveik 10 mlrd. Lt audituotos sumos. Klaidos apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje dažniausiai buvo susijusios su valstybės turto apskaita. Daugiausiai teisės aktų pažeidimų nustatyta ministerijose, savivaldybėse, švietimo ir mokslo įstaigose. Sąlyginės ir neigiamos nuomonės pareikštos auditų metu nustačius, kad finansinė apskaita ir atskaitomybė buvo tvarkoma ir sudaroma, nesivadovaujant apskaitą ir atskaitomybės sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais, kai valstybės biudžeto asignavimai buvo naudojami ne pagal paskirtį ar pažeidžiant teisės aktus, pavyzdžiui, neteisingai nustatant ir mokant darbo užmokestį.

Valstybės kontrolierė teigiamai įvertino tai, kad 2007 m. vykdant valstybės biudžetą gautos viršplaninės pajamos nebuvo perskirstytos kitoms reikmėms, bet panaudotos valstybės biudžeto deficitui finansuoti. Tačiau ji priminė, kad nei 2007-aisiais, nei 2006-aisiais metais augant Lietuvos ekonomikai nebuvo pasinaudota realia galimybe biudžetą subalansuoti.

Valstybės kontrolė pateikė siūlymus, kurie padėtų tobulinti valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo procesus, viešojo administravimo subjektų atskaitingumui stiprinti.

Valstybės kontrolė vertino 2007 m. valstybės institucijų vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitas. Bendras veiklos vertinimo kriterijų įvykdymo lygis yra aukštas (strateginiai veiklos tikslai įgyvendinti 117 proc., programų - 153 proc., uždavinių -126 proc.). Tai tik iš dalies lėmė efektyvi valstybės institucijų veikla. Kai kurie veiklos vertinimo kriterijai yra ne visai tinkami, nepakankama jų vykdymo stebėsena, neaiškus rezultatų skaičiavimas. Praėjusiais metais apie ketvirtadalis programų nebuvo pilnai įgyvendintos, tačiau buvo panaudoti beveik visi joms skirti asignavimai, t. y. apie 6,6 mlrd. Lt, arba 31 proc. visų valstybės biudžeto panaudotų asignavimų. Valstybės kontrolė siūlo stiprinti valstybės biudžeto programų įgyvendinimo priežiūrą, nes, auditorių nuomone, finansinės drausmės priemonių, stabdančių lėšų naudojimą neefektyvioms valstybės biudžeto programoms, valstybės lygiu nepakanka.

Biudžetinės įstaigos už teikiamas įvairias mokamas paslaugas gauna pajamų, kurios nėra perskirstomos per valstybės biudžetą bendroms valstybės reikmėms, kaip kiti mokesčiai ar įmokos, o grąžinamos paslaugas teikiančioms įstaigoms ir gali būti naudojamos paslaugų sąnaudoms padengti ir kitiems įstaigų poreikiams. 2007 m. į valstybės biudžetą gauta įmokų ir biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti daugiau kaip 2 mlrd. Lt. Specialiųjų programų nepanaudotų asignavimų likutis, kuris perkeltas į 2008 biudžetinius metus sudarė 591 mln. Lt. Valstybės kontrolė pasiūlė įtvirtinti nuostatą, kokia nepanaudotų įmokų į biudžetą, skirtų specialiosioms programoms finansuoti, dalis paliekama biudžetinėms įstaigoms ir gali būti naudojama viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas. Likusią šių nepanaudotų įmokų dalį naudoti valstybės biudžeto reikmėms.

Atkreiptas dėmesys, kad neįgyvendinta 2006 m. teikta rekomendacija sistemiškai vertinti mokesčių lengvatų rezultatyvumą ir, jei mokesčio lengvata nepasiekia jai keliamų tikslų, spręsti klausimą dėl jos panaikinimo ar pakeitimo alternatyviomis priemonėmis. Dėl pagrindinių mokesčių lengvatinio apmokestinimo nuostatų taikymo valstybės biudžetas 2007 m. neteko apie 789 mln. Lt pajamų, iš jų dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo - apie 405 mln. Lt.

Kaip ir ankstesniais metais, iš Privatizavimo fondo nebuvo numatyta pervesti lėšų į Rezervinį (stabilizavimo) fondą, nors pagal taisykles tai turi būti daroma. Be to, iš Privatizavimo fondo 331 mln. Lt buvo skirta įvairioms Vyriausybės patvirtintoms programoms finansuoti. Dalis šių lėšų, Valstybės kontrolės nuomone, galėjo būti numatyta valstybės biudžete. Valstybės kontrolierė pastebėjo, kad skiriant lėšas Vyriausybės patvirtintoms programoms finansuoti iš Privatizavimo fondo, o ne iš valstybės biudžeto asignavimų, dirbtinai mažinamas tiek planuojamas, tiek faktinis valstybės biudžeto deficitas. Pateiktas siūlymas - Privatizavimo fondo lėšas naudoti tik investiciniams projektams finansuoti ir jas paskirstyti pagal investavimo sritis Valstybės investicijų programoje, tvirtinant valstybės biudžetą.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (266 67 41).

Išvada dėl Lietuvos Respublikos 2007 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos.


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.