Į pradžią
 
Naujiena
2009-01-14   Valstybės turto ataskaita vis dar neparodo tikrosios valstybės turto vertės
Valstybės kontrolė parengė Išvadą dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metais ataskaitos. Auditoriai įvertino, ar ataskaita parodo tikrą ir teisingą valstybės turto finansinę būklę, ar valstybės turtas apskaitomas, valdomas, naudojamas ir disponuojama juo laikantis teisės aktų reikalavimų.

Ataskaitoje nurodytas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas viršija 200 mlrd. Lt. Pusę šios sumos sudaro valstybinės žemės fondas, 58 mlrd. Lt – detaliai išžvalgyti žemės gelmių ištekliai, 22 mlrd. Lt – kitas nefinansinis turtas, 20 mlrd. Lt – finansinis turtas.

Komentuodama audito išvadas valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė sakė: „Kasmet teikdami išvadas dėl valstybės turto ataskaitų konstatuojame, kad jos parengtos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, tačiau visuomet pažymime, kad jos neparodo tikslios ir teisingos valstybės turto finansinės būklės. Vieną iš daugelio problemų turėtų išspręsti dabar vykdoma viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reforma. Įgyvendinus numatytas priemones bus sudarytos prielaidos visą valstybės turtą parodyti viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinyje. Tačiau turto registravimo ir vertinimo problemas reikėtų spręsti sparčiau. Sparčiau reikėtų taisyti ir apskaitos klaidas.“

Valstybės kontrolės išvadoje pažymima, kad ataskaitoje pateikiama balansinė turto vertė neparodo turto tikrosios rinkos vertės. Valstybei priklausančių muziejinių vertybių vertė apskritai nėra apskaitoma, žemė kartu su miškais įvertinta tik pagal vidutines kainas, kurios nustatytos privalomam registruoti turtui įvertinti, o apskaičiuota tik detaliai išžvalgytų žemės gelmių išteklių sąlyginė vertė.

Dėl turto apskaitos klaidų ir trūkumų auditoriai negalėjo patvirtinti kai kurių valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų duomenų apie jų valdomo ilgalaikio turto likutį. Šis turtas sudaro 741 mln. Lt, arba beveik 8 proc. valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto likučių.

Beveik dešimtadalį viso valstybei priklausančio nefinansinio turto valdo savivaldybės, tačiau daugumoje savivaldybių kontrolierių išvadų nurodoma, kad finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys apie valstybės turtą neatspindi tikros ir teisingos šio turto būklės.

Vis dar nėra sukurta Valstybės turto informacinė paieškos sistema, kuri turėtų užtikrinti sprendimų, susijusių su valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymu, naudojimu ir juo disponavimu, kokybę ir jų priėmimo procedūrų koordinavimą.

Nepaisant to, kad audito metu nustatyta trūkumų, Valstybės kontrolės nuomone, Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitoje pateikiama informacija apie valstybės turtą ir įsipareigojimus naudinga ir galėtų būti naudojama priimant sprendimus valstybės institucijoms, formuojančioms valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo politikos bendras kryptis.


Papildoma informacija: 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (8 5 266 6741).

Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2007 metais ataskaitos


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (8 5 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-01-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.