Į pradžią
 
Naujiena
2009-07-17   Chemijos institutas nesimoko iš savo klaidų
Chemijos institutas praėjusių metų Valstybės kontrolės kritiką praleido pro ausis, - konstatavo valstybiniai auditoriai, jau antrus metus iš eilės negalintys patvirtinti šios įstaigos finansinių ataskaitų. Dėl netinkamai tvarkomos apskaitos auditoriai negalėjo įvertinti, ar daugiau nei 1,7 mln. Lt iš 2008 m. institutui skirtų 8,7 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota ir apskaityta teisingai.

Pasak valstybės kontrolieriaus pavaduotojo Tomo Mackevičiaus, jau tendencija tapę apskaitos pažeidimai Chemijos institute verčia abejoti, ar už įstaigos finansus ir apskaitą atsakingi asmenys yra pajėgūs tinkamai atlikti jiems pavestas funkcijas. „Kartu visiškai nepateisinama ir nesuprantama, kai už netinkamą finansinę apskaitą baustas vyriausiasis finansininkas, pažeidžiant teisės aktus, keliskart per metus skatinamas vienkartinėmis išmokomis, - teigia T. Mackevičius. - Dėl galimo aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo Chemijos institute visa audito medžiaga perduota Generalinei prokuratūrai.“

Valstybės kontrolės auditoriai rado gausybę Instituto buhalterinės apskaitos pažeidimų: apskaitytos ne visos patirtos išlaidos ir gautos pajamos, netinkamai apskaityti nuompinigiai ir gautas 2 proc. gyventojų pajamų mokestis, neinventorizuotos turimos skolos. Instituto kasinės ir faktinės išlaidos skyrėsi nuo apskaitos duomenų. Taip pat buvo netinkamai tvarkoma autorinių sutarčių apskaita, todėl auditoriai negalėjo patikrinti, ar 1,43 mln. Lt autorinių atlyginimų institute apskaityta teisingai. Apskaitoje netinkamai nurodytas ir už 709,5 tūkst. Lt įsigytas ilgalaikis turtas, už 18,7 tūkst. Lt - trumpalaikis turtas ir 566,8 tūkst. Lt vertės atsargos.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad institutas dalį už suteiktas paslaugas gautų pajamų apskaitė pažeisdamas teisės aktus ir beveik 814 tūkst. Lt nepervedė į valstybės biudžetą, o panaudojo tauriesiems metalams įsigyti ir įvairioms išlaidoms padengti. Be to, institutas nevedė perdirbamų tauriųjų metalų gamybos ir pagamintos produkcijos apskaitos, todėl auditoriai negalėjo patikrinti, ar apskaityta 480 tūkst. Lt išgautų tauriųjų metalų vertė yra teisinga.

Valstybės kontrolė nurodė, kad darbo užmokesčiui skirtus ir metų pabaigoje sutaupytus 189 tūkst. Lt institutas privalėjo naudoti įsiskolinimams dengti, o ne darbuotojų priedams ir išmokoms. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad po Valstybės kontrolės praėjusiais metais atlikto audito instituto vyriausiajam buhalteriui paskirta drausminė nuobauda nesutrukdė įstaigos direktoriui, pažeidžiant teisės aktus, šį darbuotoją dukart paskatinti vienkartinėmis išmokomis, tam skiriant 3,8 tūkst. Lt.

Nustatyta, kad daugiau nei 60 tūkst. Lt pavedimų lėšų institutas panaudojo savo įstaigai išlaikyti ir komandiruotėms, nors šios lėšos buvo skirtos kitiems tikslams. Be to, institutas taip pat neužtikrino, kad vykdomų projektų partneriai iš instituto gautą daugiau nei 22 tūkst. Lt sumą naudotų pagal patvirtintą sąmatą, o ne įstaigoms išlaikyti ir komandiruotėms.

Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Tomas Mackevičius priėmė sprendimą, įpareigodamas Chemijos instituto direktorių Eimutį Juzeliūną teisės aktus pažeidusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. Apie audito metu nustatytus pažeidimus informuotas Seimo Audito komitetas. Institutas ėmėsi taisyti valstybinių auditorių nustatytus pažeidimus ir dalį netinkamai panaudotų lėšų jau grąžino į valstybės biudžetą.


Papildoma informacija: 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Vida Atraškienė (8 5) 266 6839.

Valstybinio audito ataskaita Dėl chemijos institute atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.