Į pradžią
 
Naujiena
2009-10-13   Valstybės kontrolė pristatė Seimui Išvadas dėl 2008 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir dėl valstybės skolos ataskaitos
Šiandien valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė Seimui pristatė išvadas dėl Vyriausybės pateiktos 2008 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir valstybės skolos ataskaitos. Valstybės kontrolės vertinimu, 2008 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita buvo parengta pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius apyskaitos sudarymą. Tačiau auditų metu nustatytos klaidos asignavimų valdytojų pateiktose finansinėse ataskaitose turėjo reikšmingos įtakos apyskaitos duomenų tikrumui ir teisingumui, o asignavimų valdytojų padaryti teisės aktų pažeidimai naudojant valstybės lėšas turėjo įtakos 2008 m. valstybės biudžeto vykdymo teisėtumui. Valstybės skolos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir jose nėra reikšmingų iškraipymų. Vyriausybė skolinosi laikydamasi teisės aktuose nustatytų skolinimosi limitų.

2008 m. pajamų (be Europos Sąjungos paramos) į valstybės biudžetą surinkta 19,7 mlrd. Lt, t. y. 740 mln. Lt mažiau negu planuota. Kalbėdama apie biudžeto įvykdymo apyskaitą R. Budbergytė pažymėjo, kad, Valstybės kontrolės nuomone, Vyriausybė turėtų inicijuoti tris reikšmingus įstatymų pakeitimus. Pirma, panaikinti išimtį, pagal kurią netvirtinami asignavimai darbo užmokesčiui valstybės aukštosioms mokykloms ir valstybės mokslinių tyrimų įstaigoms. Antra, atsižvelgiant į sunkmečio realijas, siūloma Kultūros rėmimo ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondams lėšas skirti pagal realias galimybes, o tam reikėtų inicijuoti šių fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimus. Trečia, auditoriams kyla abejonių, ar gyventojų pajamų mokesčio dalis, kuri šiuo metu skiriama paramai, atitinka deklaruojamus paramos tikslus, nes daugiau kaip trečdalis tokių lėšų atitenka iš biudžeto finansuojamoms įstaigoms, o labdaros ir paramos fondai gauna tik apie 7 procentus.

Valstybės kontrolės nuomone, šiuo metu nėra aiškumo dėl valstybėje įsteigtų fondų. Pavyzdžiui, apyskaitoje nepateikta informacija apie Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo, Santaupų atkūrimo sąskaitos ir kai kurių kitų lėšų naudojimą, nebuvo tinkamai atsiskaityta, kaip praėjusiais metais veikė 1990 metų blokados fondas. Todėl Vyriausybei pasiūlyta inventorizuoti visus valstybėje įsteigtus fondus ir, siekiant skaidraus atsiskaitymo už fondų veiklą, tikslinti praėjusiais metais priimtą Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“.

Auditorių nuomone, valstybės lėšos būtų naudojamos efektyviau, jei lėšos tiems patiems projektams, priemonėms ir tikslams būtų skiriamos tik iš vieno lėšų šaltinio - Valstybės investicijų programos, Vyriausybės rezervo ar Privatizavimo fondo.

Vyriausybė turėtų teikti Seimui apibendrintą informaciją, ar asignavimų valdytojai jiems skirtas lėšas naudojo tam, kas buvo numatyta jų strateginiuose tiksluose ir programose. Šis, kaip ir kai kurie kiti pasiūlymai, buvo pateikti praėjusių metų Seimo nutarime, apsvarsčius 2007 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, bet jie nebuvo įgyvendinti, todėl teikiami pakartotinai.

Valstybės kontrolierė R. Budbergytė Seimui taip pat pateikė Išvadą dėl Valstybės skolos ataskaitos. Valstybės skola praėjusiais metais sudarė 17,4 mlrd. Lt, per metus ji išaugo 4,1 proc. Valstybės skolos našta vienam Lietuvos gyventojui metų pabaigoje buvo 5 409 Lt. Lietuvos valdžios sektoriaus skolos santykis su BVP sudarė 15,6 proc. ir išliko vienas mažiausių tarp Europos Sąjungos šalių. Taigi jis 4 kartus mažesnis negu Europos Sąjungos šalių vidurkis ir Mastrichto sutartimi nustatytas kriterijus.

Valstybės kontrolė pasiūlė kelis tobulintinus dalykus. Skoliniams įsipareigojimams vykdyti būtų galima efektyviau panaudoti laikinai laisvas valstybės fondų lėšas, nes praėjusiais metais buvo atvejų, kai Vyriausybė skolindavosi, nors tuo pat metu valstybės fondų sąskaitose būdavo laikinai laisvų lėšų. Auditoriai pabrėžė, kad Seimas turėtų gauti daugiau informacijos apie valstybės skolą: ataskaitoje turėtų būti atskleista valdžios sektoriaus skolos valdymo išlaidos, sukauptos mokėtinos palūkanos, neapibrėžti valstybės įsipareigojimai. Todėl siūloma patobulinti Valstybės skolos apskaičiavimo taisykles, aiškiau reglamentuoti paskolų, kurios suteikiamos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitų rengimą.


Papildoma informacija: Išvada dėl Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos

Išvada dėl Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės skolos, suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8 686 25965 gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-10-13

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.