Į pradžią
 
Naujiena
2011-01-04   2011 m. Valstybės kontrolės dėmesys - viešiesiems pirkimams ir šalies ūkio plėtrai

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė patvirtino 2011 metų valstybinio audito programą, kurioje daug dėmesio bus skiriama viešiesiems pirkimams ir šalies ūkio plėtrai.„Valstybės kontrolė savo darbais ir toliau sieks prisidėti prie šalies ekonominės ir socialinės gerovės augimo. Esame ir būsime patarėjais valstybei, padedančiais išmintingai valdyti jos turimus išteklius. Tikime, kad mūsų pateikiamos rekomendacijos ir pastebėjimai bus išgirsti ir duos didelę naudą visiems valstybės sektoriams?, - sako valstybės kontrolierė.

Pasak G. Švedienės, daug dėmesio bus skiriama viešųjų pirkimų sričiai, nes pastaraisiais metais atlikti valstybiniai auditai, įvairių organizacijų atliktos studijos ir analizės parodė, kad viešųjų pirkimų organizatoriai neretai daro reikšmingas klaidas ir pažeidimus, dėl kurių dalis valstybės lėšų naudojama neefektyviai ir nerezultatyviai. Praėjusiais metais Valstybės kontrolės surengtos konferencijos„Viešieji pirkimai: ar sistema veikia efektyviai?“dalyviai atkreipė dėmesį, kad viešieji pirkimai neretai vyksta neskaidriai, į pirkimo dokumentus įrašomos protekcionistinės nuostatos, pirkimai nepakankamai kontroliuojami, o pirkimų tvarkos pažeidėjai neretai išvengia užtarnautos bausmės. Naujo audito ciklo išvakarėse Valstybės kontrolė ir Viešųjų pirkimų tarnyba pasirašė susitarimą, kuriame numatė bendromis jėgomis stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą. 2011 m. Valstybinio audito programoje numatyti 158 auditai iš jų 38 veiklos auditai ir 120 finansinių (teisėtumo) auditų.

2011 m. bus pradėta 18 veiklos auditų. Jų metu be viešųjų pirkimų sistemos bus vertinamas nuotekų tvarkymas, pramonės parkų vystymas, valdymas ir investicijų pritraukimas, bešeimininkio, konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto administravimas. Bus audituojamas ir valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas, ikiteisminio tyrimo organizavimas, turto ir pajamų deklaravimas, kita valstybės institucijų veikla. 2011 m. bus baigti 2010 m. pradėti veiklos auditai dėl vandens tiekimo organizavimo ir kainodaros, elektros energetikos sektoriaus pertvarkos, aplinkos apsaugos rėmimo programų vykdymo, investicinių projektų įgyvendinimui skirtos valstybinės žemės naudojimo, išlaidų finansavimo vykdant ES Struktūrinių ir Sanglaudos fondų projektus, Lietuvos banko biudžeto sudarymo ir vykdymo, elektroninių bilietų ir keleivių informacinės sistemos diegimo bei kitų šaliai aktualių temų.

Kaip ir kasmet, 2011 metais Valstybės kontrolė Seimui pateiks keturias išvadas apie valstybės biudžeto įvykdymą, valstybės turtą, valstybės skolą ir ateinančių metų valstybės biudžeto projektą.

Birželio mėnesį Valstybės kontrolė pateiks išvadas dėl 2010 m. finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų teisingumo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo 55 valstybės institucijose ir savivaldybėse. Šie finansiniai auditai atskleis, ar finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą, o taip pat, ar 17,3 mlrd. Lt (81 proc.) valstybės biudžeto asignavimų panaudoti teisėtai ir įstatymų nustatytiems tikslams. Valstybės kontrolė ypatingą dėmesį skirs įvertinti, ar asignavimų valdytojai teisėtai ir efektyviai panaudoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas.

2010 m. įsibėgėjus viešojo sektorius apskaitos reformai, apskaita pradėta tvarkyti pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Reformos tikslas - viešajame sektoriuje pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą. Tai didžiulis iššūkis ne tik apskaitą tvarkantiems darbuotojams, bet ir valstybiniams auditoriams. Todėl vienas iš svarbiausių audito klausimų audituojant 2010 m. ataskaitas - Viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų likučių perkėlimo teisingumas.

Valstybės institucijose ir savivaldybėse bus pradėtas 41 finansinis (teisėtumo) auditas, kurių metu bus įvertintas finansinių ataskaitų teisingumas ir 22,3 mlrd. Lt (91 proc.) valstybės biudžeto asignavimų ir 1,8 mlrd. Lt (52 proc.) valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams teisėtumas. Be to, bus pradėti Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos mokesčių fondų, auditai.

Valstybės kontrolė 2011 m. numato pateikti 12 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų auditų ataskaitas. Jose bus vertinamas lėšų naudojimas Vilniaus pietinio aplinkkelio statybai, Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimui, Kauno geležinkelio tunelio renovacijai, Panevėžio ir Telšių regionų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui bei kitoms remiamoms sritims. Be to, numatoma pradėti dar 9 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų naudojimo auditus, kurių metu bus vertinami transporto sektoriuje įgyvendinti projektai, taip pat Tauragės, Marijampolės, Vilniaus ir Kauno regionų atliekų tvarkymo sistemų sukūrimas.

Valstybės kontrolė vykdydama veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, audito institucijos funkcijas, vertins 2010 metais Europos Komisijai deklaruotas išlaidas, susijusias su ES struktūrine parama ir šios paramos administravimu.

Formuodama valstybinio audito programą Valstybės kontrolė kaip ir kasmet kreipėsi į valstybės institucijas, verslo organizacijas, akademinę visuomenę prašydama teikti pasiūlymus naujų metų programai. Be to, pasiūlymus programai buvo galima teikti ir institucijos interneto svetainėje.

 

2011 m. valstybinio audito programaKomunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-09-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.