Į pradžią
 
Naujiena
2018-04-13   Valstybės kontrolė atliko ES fondų 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio užbaigimo auditą

Europos Sąjungos (ES) paramą gaunančios šalys turi užtikrinti, kad joms skirtos lėšos būtų administruojamos pagal Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus. Reglamentai numato, kad institucijų, administruojančių paramos lėšas, veiksmų ir deklaruotų projektų išlaidų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina valstybės narės paskirta audito institucija. Lietuvoje šias funkcijas atlieka Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas.

Europos Sąjungos investicijų audito departamentas, atlikęs Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti skirtų veiksmų programų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros, Europos socialinio ir Sanglaudos fondų, užbaigimo auditą, pateikė besąlyginę nuomonę. Tokiu būdu sudarydamas sąlygas Europos Komisijai, įvertinus audito ataskaitą, atlikti tolesnius 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmus ir priimti sprendimą dėl galutinio 300 mln. Eur lėšų likučio išmokėjimo Lietuvai.

„Mūsų auditas – tai, pirma, patvirtinimas Europos Komisijai, kad 2007–2013 m. ES paramos administravimo sistema Lietuvoje atitiko nustatytus reikalavimus. Atliktas didelis darbas, nes buvo atliktos ir įprastos ataskaitinio laikotarpio audito procedūros, ir papildomai patikrinta viso laikotarpio finansinė informacija bei Finansų ministerijos Europos Komisijai teikiamuose veiksmų programų užbaigimo dokumentuose pateiktos informacijos teisėtumas ir teisingumas“, – pažymi Europos Sąjungos investicijų audito departamento direktorius Arūnas Siniauskas.

Valstybės kontrolės duomenimis, 2007–2013 m. laikotarpiu šalyje įgyvendinta per 8 tūkst. projektų, Europos Komisijai deklaruota per 8 mlrd. Eur. Iš jų per visą programavimo laikotarpį audito institucija atsitiktinės atrankos būdu patikrino beveik 1,4 mlrd. Eur, o nustatytų netinkamų išlaidų suma sudaro 0,44 proc. visų patikrintų išlaidų. Audito rezultatai patvirtina, kad Lietuvoje sukurta ES investicijų administravimo sistema iš esmės veikė gerai – netinkamų finansuoti išlaidų suma neviršijo ES teise nustatyto toleruotino klaidų lygio. Atkreiptinas dėmesys, kad ES teisės aktai nesuteikia audito institucijai įgaliojimų auditų metu vertinti ES lėšų panaudojimo efektyvumo.

Europos Sąjungos investicijų audito departamento kaip 2007–2013 m. ES finansavimo laikotarpio audito institucijos darbas baigtas. Galutinį sprendimą dėl oficialaus veiksmų programų užbaigimo priima Europos Komisija. Šiuo metu ES investicijų audito departamentas atlieka 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio metinius finansinius (teisėtumo) auditus.


Valstybinio audito ataskaita: Dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotų išlaidų, galutinių išlaidų ataskaitų ir galutinio likučio mokėjimo paraiškų (Galutinė kontrolės ataskaita pagal reglamento (EB) Nr.1083/2006 62 str.)

 
Komentarams: Europos Sąjungos investicijų audito departamento direktorius Arūnas Siniauskas, tel. (8 5) 204 7649, el. p. arunas.siniauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2018-07-05

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.