Į pradžią
 
Naujiena
2020-04-08   Aukščiausioji audito institucija pristatė praėjusių metų veiklos ataskaitą

Valstybės kontrolė Seimo Audito komitete pristatė 2019 metų veiklos ataskaitą, kurioje įvardijami svarbiausi praėjusių metų darbai ir pasiekti veiklos rezultatai. Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungos (ES) šalis narė, kurioje ne atskirose institucijose, o vienoje yra sukoncentruotos trijų savarankiškų institucijų – aukščiausiosios audito institucijos (AAI), ES investicijų audito institucijos ir fiskalinės institucijos – funkcijos.
 
2019 m. Valstybės kontrolė tęsė sisteminių-horizontaliųjų auditų atlikimą. Jie atskleidė valstybės biudžeto valdysenos, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir kitų sričių sistemines problemas. Valstybės kontrolės auditoriai atliko 24 valstybinius auditus ir kitus vertinimus, buvo pateiktos šešios biudžeto politikos stebėsenos išvados ir ataskaitos.

Įgyvendinta 23 proc. planuotų Valstybės kontrolės teiktų rekomendacijų

Reguliarias Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas parlamentinei kontrolei stiprinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) yra pripažinusi kaip gerąją praktiką ir ją rekomenduoja kitoms savo narėms. 2019 m. buvo įgyvendinta 23 proc. planuotų Valstybės kontrolės teiktų rekomendacijų, 13 proc. jų buvo įgyvendinta su audituojamu subjektu sutartu laiku. Reaguojant į rekomendacijas, priimta 11 įstatymų pakeitimų.

Beveik trečdalis institucijos teiktų rekomendacijų kalba apie strateginių, kompleksinių pokyčių būtinybę, kuriems būtinas laikas, tačiau pastebima, kad šiandien vis dar pirmiausiai pasirenkama įgyvendinti lokalius pokyčius, orientuotus į vieną sritį, atidėliojant sisteminius pokyčius ir esminius sprendimus.

Atsižvelgdama į tai, institucija stengėsi toliau didinti auditų rekomendacijų poveikį. Išaugo ir AAI veiklos atvirumas, rezultatų sklaida, visuomenės pasitikėjimas. Tarptautinį autoritetą įgavo AAI inicijuota kasmetinė konferencija SIGNALS, pernai pritraukusi 500 dalyvių.

Būtina užtikrinti Valstybės kontrolės funkcinį ir organizacinį savarankiškumą

Aukščiausioji audito institucija privalo ugdyti naujas kompetencijas, kurios leistų audito procesuose taikyti naujausius technologinius duomenų analizės įrankius, o institucijos veiklos programa turi būti papildyta duomenų ekonomikos auditais. Deja, institucija nuo 2019 m. sausio mėn. neturi galimybės vykdyti visos apimties personalo politikos, nes negali naudotis centralizuota atrankos į valstybės tarnautojų pareigybes procedūra. Tokią atranką šiuo metu organizuoja ir vykdo vykdomosios valdžios institucija, kuri yra valstybinio audito subjektas, o auditorius negali audituoti nei pats savęs, nei tokios sistemos, kurios dalimi yra.

Susiklosčiusi situacija prasilenkia su konstituciniu atsakingo valdymo principu, daro tiesioginį neigiamą poveikį AAI vystymuisi ir kelia rimtą riziką veiklos stabilumui. Privalu užtikrinti Lietuvos AAI funkcinį ir organizacinį savarankiškumą, būtiną patikėtų uždavinių objektyviam įvykdymui, įgyvendinant Lietuvai pateiktas 2019 m. EBPO ir Europos Audito Rūmų (EAR) bei 2020 m. Europos Komisijos rekomendacijas. Tam būtinas naujos redakcijos LR valstybės kontrolės įstatymas, eliminuojantis principines kolizijas su valstybės tarnybos reguliavimu ir pašalinantis teisines spragas AAI veiklos savarankiškumo ir įtakos jai nedarymo srityse.

Institucijos kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinius ISO9001 standarto reikalavimus

Aukščiausiojoje audito institucijoje 2019 m. pabaigoje dirbo 295 darbuotojai. Nuo 2015 m. šis skaičius sumažėjo 23 proc. (2015 m. jis buvo 384). Iš valstybės biudžeto 2019 m. Valstybės kontrolei buvo skirta 9,2 mln. eurų. Iš šios sumos 86 proc. skirta darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 1,2 proc. komandiruotėms, 1,4 proc. komunalinėms paslaugoms, 0,2 proc. transporto išlaikymui, 1,2 proc. darbuotojų kompetencijų tobulinimui. Nekilnojamojo turto išlaidos pernai siekė 323,8 tūkst. eurų. Per pastaruosius penkerius metus šios išlaidos sumažėjo 19 proc. (2015 m. jos buvo 400 tūkst. eurų). Transporto išlaidos pernai sudarė 18,4 tūkst. eurų (užpernai jos buvo 21 tūkst. eurų). Per pastaruosius penkerius metus šios išlaidos sumažėjo 72,5 proc. (2015 m. jos siekė 67 tūkst. eurų).

Valstybės kontrolės valstybinio audito procesas užsienio ekspertų yra pripažintas atitinkančiu tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. EBPO ir EAR tarptautiniu mastu pripažino Lietuvos AAI gerąsias praktikas. Institucijos kokybės vadybos sistema išorės ekspertų yra patvirtinta atitinkančia ISO9001 standarto reikalavimus. Taip pat Lietuvos AAI yra išrinkta pasaulinės AAI organizacijos INTOSAI išorės audito institucija.

Valstybės kontrolė tampa kompetencijų centru ir gerosios vadybinės praktikos skleidėju, skatinančiu visą viešąjį sektorių tobulėti, vykdyti teigiamus valdymo pokyčius ir kurti kokybiško planavimo bei vadybos kultūrą, o institucijos audito ataskaitos naudojamos priimant svarbius valstybei sprendimus.


Valstybės kontrolės 2019 metų veiklos ataskaita
        
    
Komentarams:
Inga Tarakavičiūtė
Audito plėtros departamento direktorė
tel. (8 5) 266 6772, el. p. inga.tarakaviciute@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-09-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.