Valstybės kontrolės

Naujiena


2008-10-20

Kodėl pakelių šiukšlynai bado akis

Valstybės kontrolė įvertino, kaip savivaldybės organizuoja ir kontroliuoja buitinių atliekų tvarkymą.
Savivaldybių pateiktais duomenimis, šių metų viduryje atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama tik 80 proc. šalies gyventojų (žiūr. žemėlapį). Tik 8-iose savivaldybėse atliekų tvarkymo paslauga teikiama 95-100 proc. gyventojų. Blogiausia padėtis mažuose miesteliuose, kuriuose ši paslauga teikiama mažiau negu pusei jų gyventojų arba iš viso neteikiama. Apibendrindama audito rezultatus valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė pažymėjo, kad iki šiol atsiliekama nuo Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatytų užduočių. Todėl savivaldybės gali laiku neįvykdyti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytos atliekų tvarkymo užduoties jau ateinančiais metais šią paslaugą teikti ne mažiau kaip 95 proc. gyventojų, bei kitų užduočių. Už Europos Sąjungos direktyvų dėl atliekų tvarkymo nevykdymą jos institucijos šalims narėms gali taikyti sankcijas.

Tačiau auditoriai atkreipė dėmesį, kad audituotos Vilniaus m., Vilniaus, Anykščių, Skuodo ir Širvintų rajonų savivaldybės netikrina iš atliekų tvarkytojų gaunamos informacijos, nei audituotos savivaldybės, nei Aplinkos ministerija neturi tikslios informacijos apie ūkio subjektams teikiamą atliekų tvarkymo paslaugą. Todėl duomenys apie Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą nėra patikimi.

Auditorių nuomone, atliekų surinkimas stringa dėl šių priežasčių: dalis gyventojų vengia paslauga naudotis, nenorėdami už ją mokėti, o atliekų tvarkytojai nesuinteresuoti ją teikti mažuose miesteliuose, nes ten santykinai didesnės atliekų išvežimo sąnaudos.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatyta, kad iki 2013 metų ne daugiau kaip pusė atliekų būtų šalinamos, kitos atliekos turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos. Tačiau per pastaruosius ketverius metus, kasmet buvo šalinama 93 proc. atliekų. Jei ir toliau toks atliekų kiekis bus šalinamas sąvartynuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta užduotis nebus įgyvendinta laiku. Be to, daugumoje savivaldybių teritorijų trūksta konteinerių išrūšiuotoms antrinėms žaliavoms ir aikštelių didelių gabaritų atliekoms surinkti. Todėl Aplinkos ministerijai ir audituotoms savivaldybėms pasiūlyta numatyti papildomas priemones, padėsiančias savivaldybėms laiku įgyvendinti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis.

Auditoriai konstatavo, kad Aplinkos ministerija turi ribotas galimybes kontroliuoti, kaip savivaldybės įgyvendina nustatytas užduotis, o audituotos savivaldybės nepakankamai kontroliuoja atliekų tvarkytojus ir atliekų turėtojus. Todėl Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei pavesti jos atstovams apskrityse ištirti, ar savivaldybės laikosi įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus komunalinių atliekų tvarkymo srityje.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės l. e. 3-iojo audito departamento direktoriaus pareigas Romualda Masiulionienė (266 67 36).

Valstybinio audito ataskaita Buitinių atliekų tvarkymas

Valstybės kontrolė žiniasklaidos priemonėms gali pateikti iliustracijų.


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)Gyventojų, kuriems teikiama viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičius proc.)


Šaltinis - Aplinkos ministerijai savivaldybių 2008 m. pateiktų ataskaitų apie atliekų tvarkymo sistemą duomenys


Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt