Valstybės kontrolės

Naujiena


2011-05-30

Klaipėdos universitetui - Valstybės kontrolės pastabos dėl netinkamo turto valdymo

Valstybės kontrolei įvertinus Klaipėdos universiteto finansines ataskaitas ir kaip yra valdomas įstaigai patikėtas valstybės turtas, auditoriai aptiko Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų ir netinkamai valdomo valstybės turto atvejų. Todėl buvo priimtas valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendimas, įpareigojantis universiteto rektorių patraukti atsakomybėn pažeidimus padariusius asmenis.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad universitetas nekontroliavo, ar Mokslo ir technologijų parkas iš universiteto pagal panaudą gautą pastatą naudoja pagal paskirtį. Nustatyta, kad ši viešoji įstaiga dalį patalpų perdavė naudotis privačioms bendrovėms, nors tai draudžia teisės aktai. Universitetas, sudaręs jungtinės veiklos ir patalpų eksploatavimo sutartis, taip pat naudojasi perduotomis patalpomis bei apmoka dalį patalpas administruojančios įstaigos veiklos sąnaudų, nesusijusių su universiteto veikla. Per metus universitetas sumokėjo 177 tūkst. Lt. administravimo išlaidų. Identiškas pastabas dėl netinkamos valstybės turto kontrolės auditoriai universitetui buvo pateikę ir 2010 m., tačiau universitetas nesiėmė reikiamų priemonių, kad šis turtas būtų naudojamas tinkamai.

Įvertinę, kaip buvo valdomi du universitetui priklausantys laivai, auditoriai nustatė, kad universitetas tinkamai netvarkė laivų naudojimo apskaitos, auditoriams nepateikė visų jų naudojimo tikslingumą pagrindžiančių dokumentų, todėl auditoriai negalėjo įsitikinti, ar visais atvejais laivai buvo naudojami tik universiteto reikmėms, o ne jais teikiamos paslaugos, už kurias turėjo būti gaunamos pajamos. Laivų išlaikymas universitetui per metus kainavo 713 tūkst. Lt.

Pasak auditorių, universitetas, įsigydamas televizijos laidų„universitetai.lt“sukūrimo paslaugas už 105 tūkst. Lt, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, nes jas įsigijo neskaidriai ir neužtikrino, kad valstybės lėšos būtų naudojamos racionaliai. Nustatyta, kad viešuosius pirkimus dėl šių laidų sukūrimo atliko universitete nedirbantys ir rektoriaus įgaliojimų organizuoti pirkimus neturintys asmenys, kurie patys tapo konkursų nugalėtojais. Be to, universiteto televizijos direktorius tvirtindavo paraiškas viešajam pirkimui ir tiekėjų apklausos pažymas, pagal kurias jis pats buvo išrinktas tinkamiausiu tiekėju. Dėl galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimo, audito medžiaga perduota Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Audito ataskaitoje universitetui rekomenduojama išspręsti neteisėtai Mokslo ir technologijų parko su privačiomis bendrovėmis sudarytų patalpų naudojimo sutarčių klausimą ir užtikrinti, kad universiteto naudojamų viešajai įstaigai perduotų patalpų eksploatavimo mokestis atitiktų realiai patiriamas patalpų eksploatavimo išlaidas. Auditoriai taip pat siūlo parengti aiškią universitetui priklausančių laivų naudojimo tvarką ir užtikrinti, kad ateityje šis turtas būtų naudojamas skaidriai ir ekonomiškai.

Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Klaipėdos universitete atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
www.vkontrole.lt