Bendradarbiavimo šalys

Finansų ministerija metodiškai vadovauja finansų kontrolės ir vidaus audito klausimais,atlieka centrinio harmonizavimo padalinio vaidmenį, vertina ir prireikus tikrina, ar vidaus audito tarnybų veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, analizuoja, kaip veikia vidaus audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui metinę vidaus audito tarnybų veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitą, koordinuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir atestavimą.

Valstybės kontrolė yra Lietuvos Respublikos aukščiausioji valstybinio audito institucija. Jos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

Valstybės kontrolė, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka valstybinį auditą, kuris yra dviejų rūšių – finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.

Lietuvos auditorių rūmai yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti visus atestuotus auditorius, koordinuoti jų veiklą, atstovauti jų interesams ir tenkinti kitus viešuosius interesus.
Savivaldybių kontrolierių asociacija – tai savarankiška ir savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, sprendžianti savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, koordinuojanti narių pagrindines funkcijas ir uždavinius, kryptingą veiklą, atstovaujanti narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Savivaldybių kontrolierių asociacijos veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldos finansinių išteklių naudojimo kontrolę, turto valdymo kontrolę ir užtikrinanti tinkamas savivaldybių išorės audito funkcijas.

Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus. Pagrindiniai jos tikslai - propaguoti vidaus auditoriaus ir susijusias profesijas, skatinti taikyti tarptautinius profesinės praktikos standartus, teikti metodinę ir praktinę pagalbą nariams, rūpintis narių kvalifikacijos kėlimu, atstovauti nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei atlikti kitas įstatuose numatytas veiklas.