Bendradarbiavimo programa

 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS, LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS, SAVIVALDYBIŲ KONTROLIERIŲ ASOCIACIJOS, VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS IR LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ

 2016-2020 METŲ BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

Esminis bendradarbiavimo[1] tarp auditorių, atliekančių auditus viešajame sektoriuje, tikslas – padėti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę, didinant visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis.

Tęsiant ankstesnių metų bendradarbiavimo praktiką ir apibendrinus auditorių bendradarbiavimo įgyvendinimui numatytus uždavinius bei susitarimo šalių įvardintas bendradarbiavimo kryptis ir galimas formas, 2016-2020 metų Bendradarbiavimo programoje išlieka šie uždaviniai:

1.      Gerinti viešojo sektoriaus valdymą;
2.      Didinti visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis;
3.      Gerinti išorės ir vidaus audito kokybę.

 Šioje Bendradarbiavimo programoje įvardinami ir detalizuojami uždaviniai bendradarbiavimo tikslui pasiekti, jų įgyvendinimo priemonės, terminai ir už įgyvendinimo koordinavimą atsakingos susitarimo šalys.

1 uždavinys

Gerinti viešojo sektoriaus valdymą.

Rezultatas

Pasitikėjimas ir naudojimasis vieni kitų darbu vertinant vidaus kontrolės būklę viešojo sektoriaus subjektuose. Audituojamuose viešojo sektoriaus subjektuose pagal Valstybės kontrolės auditų rezultatus mažėjantis skaičius klaidų, neatitikimų, apgaulių, praradimo, netinkamo naudojimo ir valdymo atvejų.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės

 

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Priemonės koordinatorius ir vykdytojai

1. Konferencija/seminaras apie vidaus kontrolės svarbą ir vietą viešajame valdyme, skirta ministerijų ir pavaldžių institucijų atstovams, naujai išrinktiems asignavimų valdytojams, jų pavaldžių institucijų vadovams, savivaldybių merams ir administracijų vadovams ir kitiems už vidaus kontrolės kūrimą atsakingiems asmenims.

2017 m. I pusmetis

(valstybės valdymo institucijos)

2020 m. I pusmetis

(regionai)

Finansų ministerija

Valstybės kontrolė

 

Savivaldybių kontrolierių asociacija

Valstybės kontrolė

Finansų ministerija

 

2. Apibendrinta informacija apie vidaus kontrolės kūrimą ir veikimą organizacijose – išmoktos pamokos ir geroji praktika (po konferencijos). Informacija patalpinta interneto tinklalapyje.

2017 m. I pusmetis

2020 m. I pusmetis

 

Finansų ministerija

Savivaldybių kontrolierių asociacija

Valstybės kontrolė


 


2 uždavinys

 Didinti visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis

Rezultatas

Didesnis visuomenės domėjimasis įvairių grandžių ir rūšių audito rezultatais, parodantis, kad audito rezultatai yra suprantami ir naudingi.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės

 

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Priemonės koordinatorius ir vykdytojai

  1. Interneto tinklalapyje atnaujinta informacija apie audito sistemą, jo paskirtį, atsakomybes, galimybes ir kt.

2016 m.

Visos bendradarbiavimo šalys (Informacijos parengimas)

Valstybės kontrolė

(Informacijos talpinimas)

  1. Konferencija/seminaras aukštojo mokslo institucijų studentams, pristatant auditoriaus vaidmens svarbą, atsakomybę ir naudą.

2018 m.

Lietuvos auditorių rūmai

Valstybės kontrolė

Vidaus auditorių asociacija

  1. Sudaryta darbo grupė susipažinti su šiuo metu aukštosiose mokyklose dėstomomis programomis ir pagal poreikį pateikti pasiūlymai joms atnaujinti

2018 m.

Lietuvos auditorių rūmaiKitos bendradarbiavimo šalys

 

  1. Išnagrinėtos įvairios komunikacijos galimybės, kurios padėtų siekti aktyvesnio  dalijimosi aktualia informacija, skatintų diskusijas ir didintų auditoriaus profesijos žinomumą.  

2017 m.

Valstybės kontrolė

Kitos bendradarbiavimo šalys

 

  1. Suorganizuotas auditoriaus profesijos dienos paminėjimas (arba savaitė, skirta auditoriaus profesijos propagavimui)

2017 m.

2018 m.

2019 m.

 

2020 m.

Vidaus auditorių asociacija

LR finansų ministerija

Savivaldybių kontrolierių asociacija

Lietuvos auditorių rūmai

 
 

3 uždavinys

Gerinti išorės ir vidaus audito kokybę

Rezultatas

Įvertinta vidaus ir išorės audito branda ir numatytos tobulinimo kryptys.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės

 

Prienmonės pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Priemonės koordinatorius ir vykdytojai

1. Gairių, skirtų audito sistemos grandžių brandos vertinimui, parengimas, atliktas darbo grupės, sudarytos iš bendradarbiavimo šalių atstovų.

2019 m. I pusmetis
 

Valstybės kontrolė
Kitos bendradarbiavimo šalys

1.1 Sudaryta darbo grupė audito sistemos grandžių brandos vertinimo gairių parengimui.

2017 m. IV ketv.

Valstybės kontrolė
Kitos bendradarbiavimo šalys

1.2 Parengtas darbo grupės darbo planas.

2018 m. I ketv.

Priemonės įgyvendinimui sudaryta darbo grupė

1.3 Gairių, skirtų audito sistemos grandžių brandos vertinimui, parengimas

2019 I pusm.

Priemonės įgyvendinimui sudaryta darbo grupė

2. Išnagrinėtos bendradarbiavimo su kitų su auditu susijusių profesinių organizacijų atstovais galimybės ir poreikis.

2016 m.

II pusmetis

Vidaus auditorių asociacija

Kitos bendradarbiavimo šalys

3. Konferencija/seminaras/apvalaus stalo diskusija audito metodikos ir rezultatų pasidalijimui.

2016 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Vidaus auditorių asociacija

Valstybės kontrolė

Lietuvos auditorių rūmai

Finansų ministerija

Savivaldybių kontrolierių asociacija

4. Esamos atskirų audito grandžių darbų planavimo sistemos analizė.

2018 m.

Valstybės kontrolė

Finansų ministerija

Vidaus auditorių asociacija

Savivaldybių kontrolierių asociacija

 


[1]Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Savivaldybių kontrolierių asociacijos, Vidaus auditorių asociacijos ir Lietuvos Auditorių Rūmų 2010-12-30 susitarimas Nr. 139.7/1S-126 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo ir bendradarbiavimo tarp Valstybės kontrolės ir viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių, atestuotų auditorių, atliekančių išorės auditą viešajame sektoriuje, atnaujinimo“.